od 4.9. 2017

Zkladn kola a Matesk kola, Hradec Krlov, prkova 1  IX.B  (mdov Jiina, 9.B)

 

1
7:55- 8:40

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

j
Hl

Ma
Kh

Aj (Aj92)
St

Fy
r
(8.A)

Tv (T91c)
Hl
(TvV)

 

TH
m

Ze
Ml

Aj (Aj93)
Hk
(9.A)

Tv (T92d)
m
(TvM)

 

t

 

Ma
Kh

j
Hl

Nj (Nj92)
m

Fg
Vr

Ch
Ma
(8.A)

P
Ma
(P)

   

Nj (Nj93)
Mo
(3.A)

 
S
t

 

ORv
m

j
Hl

KAj (VA91)
Hk
(Dr3)

KAj (VA91)
Hk
(9.A)

 

P
Ma
(P)

Aj (Aj92)
St

D
Vr

KNj (VN92)
m

KNj (VN92)
m

Aj (Aj93)
Hk
(7.A)

Inf (VI93)
Kv
(PC)

Inf (VI93)
Kv
(PC)

 

t

 

Hv
Ks
(8.B)

j
Hl

Nj (Nj92)
m

Ma
Kh

D
Vr

Ch
Ma
(8.A)

   

Nj (Nj93)
Mo
(6.B)

 
P

 

j
Hl

Aj (Aj92)
St

Ma
Kh

Tv (T91c)
Hl
(TvM)

S: VUr
Bh
(P)

S: VUr
Bh
(P)

   

Aj (Aj93)
Hk
(PC)

Tv (T92d)
m
(TvV)

L: Vv
Nb
(8.C)

L: Vv
Nb
(8.C)

Zpracovno v systmu Bakali