od 4.9. 2017

Zkladn kola a Matesk kola, Hradec Krlov, prkova 1  VIII.C  (Nedbal Petr, 8.C)

 

1
7:55- 8:40

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

TH
Nb

Ma
Ra

j
Hl

Aj
Sd

Fy
r
(8.A)

Nj
m

   

 

t

 

D
Nb

Ze
Nb

Aj
Sd

Hv
Ks
(8.B)

P
Bh
(P)

Ma
Ra

   

 
S
t

 

Ma
Ra

Tv (T81c)
Ml
(TvV)

j
Hl

Ch
Bh
(8.A)

 

Fy
r
(8.A)

ORv
Hl

Aj
Sd

Tv (T82d)
Ju
(TvM)

 

t

 

j
Hl

Ch
Bh
(8.A)

S: P
r

S: P
r

 

P
Bh
(P)

KAj (VA81) Sd (7.A)

KAj (VA81) Sd (7.A)

KNj (VN82) m (9.B)

KNj (VN82) m (9.B)

L: Vv
Nb

L: Vv
Nb

Inf (VI83) Kv (PC)

Inf (VI83) Kv (PC)

Big (VB84) Ma (P)

Big (VB84) Ma (P)

 
P

 

Ze
Nb

j
Hl

Nj
m

D
Nb

Tv (T81c)
Ml
(TvM)

Ma
Ra
(7.A)

   

Tv (T82d)
Ju
(TvV)

Zpracovno v systmu Bakali