od 4.9. 2017

Zkladn kola a Matesk kola, Hradec Krlov, prkova 1  V.A  (Kuk Vclav, 5.A)

 

1
7:55- 8:40

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

TH
K

Vl
Nb

j
K

Ma
K

S: InP (Ip53)
Kv
(PC)

S: InP (Ip53)
Kv
(PC)

   

L: InP (Ip51)
Kv
(PC)

L: InP (Ip51)
Kv
(PC)

 

t

 

j
K

Ma
K

Tv
K
(TvM)

Aj (Aj51)
K

Pd
K

     

Aj (Aj53)
St
(Kn)

 
S
t

 

j
K

Vl
Nb

Hv
Ks
(8.B)

Ma
K

Aj (Aj51)
K

Aj (Aj51)
K

   

Aj (Aj53)
St
(5.B)

Aj (Aj53)
St
(5.B)

 

t

 

Ma
K

Aj (Aj51)
K

j
K

Pd
K

Tv
K
(TvV)

j
K

   

Aj (Aj53)
St
(Dr3)

 
P

 

j
K

Ma
K

Vv
K

P
K

j
K

     

Zpracovno v systmu Bakali