Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Naučná stezka

Naučná ekologická a dendrologická stezka „ČESKÁ KRAJINA“Naše naučná stezka informuje o běžných dřevinách, které jsou v našem kraji obvyklé. Zároveň představuje zjednodušenou ukázku ekosystémů, které se podílejí na vzhledu krajiny Východních Čech. Je to především ekosystém lesa – jehličnatý i smíšený, s běžnými dřevinami, stromy a keři. Dalším ekosystémem je louka včetně přechodových ekotonů. Vodní ekosystém je prezentován malým rybníčkem s přilehlým mokřadem s bahenními rostlinami. Skalka představuje aridní prostředí se suchomilnými rostlinami. Na ploše zhruba 15 m2 je založena květnatá louka s typickými rostlinami.

Nasměrování stezky od severu k jihu jakoby simuloval umístění těchto ekosystémů od horských dřevin a podhorských jehličnatých lesů k nížinným smíšeným až listnatým lesům s loukami a rybníky. 

Na jednotlivých zastávkách jsou umístěny obecnější informace o ekosystému, u jednotlivých dřevin pak jsou uvedeny konkrétní údaje o příslušné rostlině.

Součástí stezky jsou i ukázky okrasných dřevin-keřů, které tvoří přirozený předěl mezi naší naučnou stezkou a prostorem pro sportování. Nestříhaný živý plot je pak místem pro hnízdění ptáků, úkryt celé řady živočichů, odhlučňuje prostředí a zachytává prach. Plní více funkcí včetně estetické. Na pergole jsou umístěny popínavé dřeviny použitelné v interiéru zahrad . 

Celková plocha naučné stezky je přibližně 1000 m2. 

Naučná stezka byla otevřena 11.září 2003 pro žáky hradeckých škol a ostatní veřejnost.
 

Novinky na naučné stezce „Česká krajina“

V roce 2013 jsme za finanční podpory revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí a sponzorského daru Lesů ČR naučnou stezku revitalizovali a doplnili novými vzdělávacími prvky. Revitalizace zahrnovala prořezání lesíku, kde stromy od svého vysazení již narostly a bylo potřeba zredukovat jejich počet. Byl obnoven i ekosystém květnaté louky, aby zde žáci mohli sledovat typické zástupce klasických českých luk, kteří po několika letech z tohoto kousku louky již vymizeli. Největšího zásahu se dočkal rybníček, představující vodní ekosystém. Byl dovybaven folií a opraveným břehem a přibyli také noví zástupci rostlinné říše. Také některé naučné cedule již neplnily svoji funkci a byly opraveny.

Nové prvky na naučné stezce představují „Hmyzí hotel“, kde mohou děti pozorovat rozmanité druhy hmyzu, „ubytované“ v různých materiálech – dřevo, sláma, klacíky, děravé cihly apod. Do broukoviště se nastěhovaly typické druhy brouků, kteří ke svému životu potřebují odumřelé dřevo. Na zvonkohře z rozdílných druhů dřev se děti učí, jak které dřevo vypadá a k čemu se používá.

O celou rekonstrukci se postarala firma Natura servis Hradec Králové.

Fotografie najdete ZDE.


Seznam dřevin na naučné stezce „ČESKÁ KRAJINA“:
 

01. Dřišťál obecný Berberis vulgaris L. Dřišťálovité
02. Kalina tušalaj Viburnum lantana L. Zimolezovité
03. Hlošina úzkolistá Eleagnus angustifolia L. Hlošinovité
04. Svída krvavá Cornus sanguinea L. Svídovité
05. Smrk ztepilý Picea abies L. Borovicovité
06. Smrk pichlavý Picea pingeus L. Borovicovité
07. Smrk omorika Picea omorika PURKYNĚ Borovicovité
08. Jedle bělokorá Abies alba MILLER Borovicovité
09. Jedlovec kanadský Tsuga canadensis CARR. Borovicovité
10. Douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii FRANCO Borovicovité
11. Modřín opadavý Larix decidua MILLER Borovicovité
12. Jalovec obecný Juniperus communis L Cypřiškovité
13. Tis červený Taxus baccata L. Tisovité
14. Borovice horská, kleč Pinus mugo TURRA Borovicovité
15. Borovice vejmutovka Pinus strobus L. Borovicovité
16. Borovice lesní Pinus sylvestris L. Borovicovité
17. Borovice černá Pinus nigra ARNOLD Borovicovité
18. Borovice žlutá Pinus ponderosa L. Borovicovité
19. Rakytník řešetlákový Hippophaë rhamnoides L. Hlošinovité
20. Střemcha hroznovitá Prunus padus L. Růžovité
21. Jeřáb obecný, ptačí Sorbus aucuparia L. Růžovité
22. Třešeň ptačí Cerasus avium L. Růžovité
23. Olše lepkavá Alnus glutinosa Gaertn. Břízovité
24. Bříza bradavičnatá Betula pendula ROTH Břízovité
25. Habr obecný Carpinus betulus L. Břízovité
26. Vrba nachová Salix purpurea L. Vrbovité
27. Topol osika Populus tremula L. Vrbovité
28. Buk lesní Fagus sylvatica L. Bukovité
29. Dub červený Quercus rubra L. Bukovité
30. Javor mléč Acer platanoides L. Javorovité
31. Javor klen, horský Acer pseudoplatanus L. Javorovité
32. Javor babyka Acer campestre L. Javorovité
33. Javor tatarský Acer tataricum L. Javorovité
34. Jasan ztepilý Frakcinus excelsior L. Olivovníkovité
35. Zimolez tatarský Lonicera tatarica Zimolezovité
36. Šeřík opadavý Syringa vulgaris L. Olivovité
37. Brslen evropský Euonymus europaeus L. Jesencovité
38. Řešetlák počistivý Rhamnus cathartica L. Řešetlákovité
39. Trojpuk žlutavý Deutzia magnifica Hydrangeaceae
40. Kdoulovec japonský Chaenomeles japonica Růžovité
41. Dub zimní Quercus petraea Bukovité
42. Dub letní Quercus robur Bukovité
43. Olše šedá Alnus incena L. Břízovité
44. Dřín obecný Cornus mas Dřínovité
45. Krušina olšová Frangula alnus Řešetlákovité
46. Javor jasanolistý Acer negundo Javorovité
47. Trnovník akát Robinia pseudococia Bobovité
48. Kalina obecná Viburnum opulus L. Zimolezovité
49. Bez hroznatý Sambucus racemosa Zimolezovité
50. Pámelník poříční Symphoricarpos rivularis Zimolezovité
51. Čimišník stromovitý Caragana arborescens Lam. Bobovité
52. Vistárie květnatá Wisteria floribunda Wild. Bobovité
53. Zimolez Henryův Lonicera henryi Hemsl. Zimolezovité
54. Zimolez Tellmannův Lonicera tellmanniana Magyar. Zimolezovité
55. Rdesno baldžuánské Polygonum baldschuanicum Rdesnovité
56. Trubač kořenující Campsis radicans Lour. Trubačovité
57. Akébie pětičetná Akebia guintata Houtt. Kokylovité
58. Lípa srdčitá Tilia cordata Lípovité
59. Zlatice převislá Forsythia suspensa Olivovníkovité
60. Jinan dvoulaločný Ginkgo biloba Jinanovité