Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Zápisy do 1. tříd
Kdo vydal: Radek Kozel      Kdy: 2019-04-23 12:45:29

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. tříd bude k dispozici na webových stránkách školy dne 30.4.2019. 


Víkend plný keramiky
Kdo vydal: Radek Kozel      Kdy: 2019-04-13 19:48:05

Drazí přátelé,
rád bych vás pozval na víkend plný keramiky. 
Termín: 27. a 28. dubna - tvorba, 11. května - glazování. Vždy od 13 do 17 hodin na Základní škole Úprkova. Cena 600 Kč. 
Přihlásit se můžete na: nedbal@zsuprkova.cz. Termín uzavření přihlášek v neděli 21. dubna. Těšit se můžete na modelování, točení na kruhu, lití do sádrových forem a další různé keramické techniky. 

Keramice zdar! 
Petr Nedbal


Přijímací zkoušky nanečisto - 16.3. a 30.3.2019
Kdo vydal: Radek Kozel      Kdy: 2019-04-01 12:45:08

Žáky 9. ročníků čekají v dubnu přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky na střední školy. Není lehké na nic nezapomenout – přijít včas a na správné místo, přinést pozvánku, mít veškeré pomůcky s sebou a v pořádku a hlavně soustředit se na kvalitní výkon, kdy je potřeba přemoci nervozitu.
Žáci naší školy si mohli vyzkoušet, jak vše bude probíhat nanečisto v sobotu 16. 3. a v sobotu 30.3., kdy po napsání testů dostali podrobnou zpětnou vazbu, co ještě vylepšit a na co určitě nezapomenout.

Výsledky testů ze dne 16.3.2019 jsou k dispozici zde.
Výsledky testů ze dne 30.3.2019 jsou k dispozici zde.

 


Sběr plastových víček
Kdo vydal: Radek Kozel      Kdy: 2019-03-22 10:41:19


Úprk za sportem
Kdo vydal: Radek Kozel      Kdy: 2019-02-14 14:22:56

Z provozních důvodů byl změněn termín konání tábora "Úprk za sportem". Tábor se uskuteční v termínu 1.7. - 4.7.2019. Více informací na adrese: kozel@zsuprkova.cz


Zájezd do Národního divadla
Kdo vydal: Radek Kozel      Kdy: 2019-02-08 15:08:59


Příměstské tábory 2019
Kdo vydal: Radek Kozel      Kdy: 2019-02-06 09:55:46

Třebaže do letních prázdnin je ještě daleko, již nyní můžete vybírat z pestré nabídky příměstských táborů! Doplněná aktuální nabídka zde.


Projekt EDISON 2019
Kdo vydal: Radek Kozel      Kdy: 2019-01-25 12:42:35

V rámci projektu EDISON 2019 navštíví naši školu skupina čtyř zahraničních studentů.

Více informací o samotných studentech a o tom, jak se můžete do projektu zapojit, najdete zde.

 


Kroužky II. pololetí
Kdo vydal: Radek Kozel      Kdy: 2019-01-25 10:44:08

Informace ke kroužkům na II. pololetí:
                 - děti se nehlásí prostřednictvím internetového systému SIRS,
                   ale po osobní domluvě s vedoucím kroužku 
                 - platba kroužků probíhá na základě domluvy s vedoucím
                 - kroužek by měl být uhrazen před jeho záhajením ve II. pololetí.

Od II. pololetí mají žáci možnost přihlásit se na nový kroužek, a sice Úprk za divadlem pod vedením Magdalény Kynčlové. Bližší informace sdělí vedoucí kroužku nebo paní vychovatelka Martina Andrysová. 

Přehled potevřených kroužků najdete zde.


Podzimní informace a pozvánky z Mensy
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-10-15 10:39:12

Vážení učitelé, vážení rodiče,

dovolujeme si upozornit Vás na tři nadcházející akce. Pokud by Vás některá z nich zaujala, kliknutím na příslušný odkaz přejdete na web Dětské Mensy, kde se dozvíte další podrobnosti. Učitele a vedoucí opět prosíme, aby tyto informace předali těm rodičům, kteří by o ně mohli mít zájem.

  • Setkání členů a příznivců Dětské Mensy (30. 11. – 2. 12. 2018): Cílem setkání je dát možnost členům Dětské Mensy se seznámit, strávit společně trochu času a navázat přátelství s podobně laděnými dětmi a mladými lidmi. Rodičům těchto dětí chceme umožnit sdílení zkušeností ze života s nadanými dětmi, reakcemi okolí, z práce se školou, načerpat inspiraci z volnočasových aktivit atd. Setkání se budou účastnit také zkušení odborníci z oblasti péče o nadané děti. Vítány jsou celé rodiny, členství v Mense není podmínkou. Stejně jako na minulých setkáních se můžete těšit na vstřícnou, otevřenou a příjemnou atmosféru. Několik reportáží z minulých setkání najdete na https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=1445#reportaze (v boxu v pravé části stránky). Setkání se uskuteční ve dnech 30. listopadu až 2. prosince 2018 (pátek–neděle) a bud e probíhat v  Centru Babylon Liberec. Kvůli omezenému počtu míst se prosím přihlašujte co nejdříve, nejpozději však do 4. 11. 2018(včetně) nebo do vyčerpání celkové kapacity setkání – podle toho, co nastane dříve. Po tomto datu nám hotel nemůže rezervovat volné pokoje. Bližší informace o setkání a elektronickou přihlášku najdete na http://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=1445.
  • Víkend pro bystré hlavičky (23.–25. 11. 2018): Mgr. Vladimíra Ottomanská, ředitelka černošické MŠ Ottománek, pořádá koncem listopadu „víkend pro bystré hlavičky“, který je určen dětem 1. stupně ZŠ (bez doprovodu rodičů). Na programu je celovíkendová IQ hra, založení a vedení víkendového deníku, týmové hry a soutěže, deskové hry, hádanky, kvízy, křížovky, sportovní aktivity a večerní promítání filmu. Uzávěrka přihlášek je v neděli 18. 11. 2018. Více se dozvíte na https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=1447.
  • Rozvoj pohybových dovedností u dětí od 3 do 7 let – cvičení na propojení hemisfér (18. 1. 2019): seminář pořádá MŠ Ottománek a je přednostně určen učitelkám MŠ, učitelkám 1. a 2. třídy ZŠ, pedagogům volného času a vychovatelkám v družině. V teoretické části se účastníci seznámí s psychomotorickým vývojem dětí ve věku od 3 do 7 let. V praktické části se účastníci kurzu seznámí s jednotlivými cvičeními: cvičení na propojení hemisfér ve stoji, v kleku bez pomůcek, s využitím tradičních pomůcek (švihadla, obruče, lano, stuhy). Více se dozvíte na https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=1446.

Za vývojový tým webu deti.mensa.cz

Lenka Šnajdrová
šéfredaktorka webu


Kroužky
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-09-27 17:19:36

Od pondělí 1.10.2018 zahajují svoji činnost kroužky. Přehled otevřených kroužků pro školní rok 2018/2019 zde.


Seznam termínů pro pohádkového předškoláka
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-09-15 00:07:25


Informace k fungování školního klubu
Kdo vydal: Martin Jodas      Kdy: 2018-09-05 17:51:51

Školní klub funguje již ve standardním režimu pro přihlášené žáky. Přihlášené žáky si vychovatelé přebírají po konci vyučování, kdy žák po poslední vyučovací hodině/ obědě sám přichází do školního klubu. Od této chvíle za něj vychovatelé přebírají plnou zodpovědnost. Žák odchází ze školního klubu sám. Pokud má zákonný zástupce zájem, aby dítě odcházelo v doprovodu jeho či jiné osoby, vyzvedává si je výhradně v prostoru před vstupem do šaten. Žák je ze školního klubu propouštěn v čase, který byl zákonným zástupcem potvrzen na zápisním lístku. Od této chvíle přebírá zákonný zástupce za dítě plnou zodpovědnost. Pokud má žák školní klub opustit v jiném čase, než je uvedeno v zápisním lístku, prokáže žák tuto změnu písemným potvrzením, nebo zákonný zástupce kontaktuje v průběhu dne vychovatele ze školního klubu.

Od října, kdy začínají na ZŠ Úprkova kroužky, bude možné časy odchodů ze školního klubu na zápisním lístku upravit dle potřeby. Totéž je možné učinit po konzultaci s vychovateli školního klubu kdykoli v průběhu školního roku.

Školní klub funguje od poslední vyučovací hodiny do 18.00 v průběhu celého týdne. Školní klub je zpoplatněn částkou 100,- měsíčně. Hrazen je na kalendářní rok. Je tedy zapotřebí uhradit částku 400,- (září-prosinec) na účet: 107-580 841 0267/0100. Jako variabilní symbol je nutné uvést ID číslo žáka/žákyně (totožné s číslem pro objednání stravy). Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte + ŠK. Termín splatnosti je 21.9.2018.

Vychovatelé ve školním klubu:

Bc. Kozel Radek vedoucí šk. klubu kozel@zsuprkova.cz, 737 865 443
Mgr. Tomášová Anežka vychovatelka tomasova@zsuprkova.cz
Mgr. Jodas Martin vychovatel jodas@zsuprkova.cz