Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

O škole

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

Umístění školy na mapě HK

 
Mapa školy
 

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova1

Založena v roce 1905.

Od 1. 1. 2000 je škola právním subjektem jako příspěvková organizace.

Součástí organizace jsou podle zřizovací listiny mimo základní školy ještě školní družina a školní výdejna. Od 1. 1. 2004 se stala další součástí základní školy i mateřská škola s alternativním programem Montessori.

Škola je tvořena čtyřmi budovami, kde jsou umístěny kmenové i odborné učebny a školní družina. Ke škole patří školní jídelna a tělocvičny s velkým vnějším areálem pro sport.

Součástí venkovního areálu je dendrologická naučná stezka „Česká krajina“. Zde na ploše zhruba 1000 m2 jsou pěstovány naše běžné dřeviny, stromy a keře. Dále pak zde lze nalézt ukázky různých ekosystémů jako je les, louka, mokřad, rybník a aridní stanoviště.

Škola je fakultní školou pro Univerzitu HK, Pedagogickou fakultu.

Ve školním roce 2011/2012 jsme získali titul EKOŠKOLA.

Od školního roku 2013/2014 je naše škola v úzkém kontaktu s odborným týmem Centra nadání v Praze. Centrum funguje pod vedením pana Václava Fořtíka, který je autorem řady publikací určených pro nadané děti, je šéfredaktorem časopisu IQ a několik let působil jako předseda Mensy ČR.

Naši žáci se účastní:

Olympiád napříč všemi předměty, výtvarných, znalostních a sportovních soutěží, ekologických projektů, lyžařských výcviků, škol v přírodě, exkurzí, divadelních přestavení a spousty dalších aktivit.

Akce pro žáky, budoucí žáky, rodiče i širokou veřejnost:

Pohádkový předškolák, Výstava domácích mazlíčků, Družinový trojboj, Táto, mámo, pojď si hrát, Burzy oblečení, Vánoční dílny s prodejní výstavou, Vánoční koncert, Úprk cup, Karneval na ledě, Maškarní karneval, Noc s Andersenem, Školní ples, Dny otevřených dveří, Velikonoční dílny, Škola jinak, Obrázková zahrada.

Sbíráme: starý papír, víčka, baterie, kaštany, žaludy a elektroodpad.

V období 2000 až 2013 se nám podařilo realizovat:

 • Úplnou rekonstrukci hlavní budovy školy včetně sociálního zařízení, střechy, oken a fasády.
 • Vybudovali jsme multimediální přírodopisnou pracovnu.
 • Vybudovali jsme novou PC pracovnu.
 • Přestavba školního hřiště.
 • Výměna oken v novém pavilonu školy a hlavní budově školy.
 • Z původní keramické dílny vznikla nová učebna.
 • Je vybudován bezbariérový přístup pro tělesně handicapované žáky.
 • Navýšena kapacita školy a školní družiny, vznikla nová oddělení ŠD.
 • Realizována přestavba sklepa, kde vznikla nová keramická dílna, modelářská dílna, prostory pro dílny v rámci předmětu pracovní činnosti, archiv a sklad učebnic.
 • Ve více než polovině tříd jsou žákům k dispozici interaktivní tabule.
 • Všechny učebny jsou vybaveny novým nábytkem.
 • Nabízíme široké spektrum zájmových kroužků.

 

Výhledy do budoucna:

 • Hledat další finanční zdroje pro financování úprav venkovních prostor pro ŠD a zateplení pavilonu 2. stupně.
 • Zbudovat další počítačovou učebnu.
 • Hledat zdroje na úpravu venkovních prostor, zejména pro ŠD.
 • Hledat možnosti a zdroje přebudování půdních prostor školy.
 • V průběhu vzdělávání neustále zapojovat do výuky další moderní metody práce, které povedou žáky k umění komunikovat, naučí je lépe pracovat s textem, pracovat ve skupině a prezentovat vlastní práci. Více vést žáky ke kritickému a reálnému zhodnocení jejich vlastní práce.
 • Dbát na to, aby se učitelé vzdělávali nejen v rámci svého oboru, ale zejména v oblasti pedagogiky a psychologie.
 • Dodržovat aprobovanost učitelů pro první a druhý stupeň.
 • Hledat jiné možnosti autoevaluační činnosti, spolupracovat s jinými organizacemi.
 • Stále více využívat naučnou stezku Česká krajina.
 • Nadále úzce spolupracovat s Magistrátem města.

 

Získali jsme tato ocenění:

 • „OCENĚNÍ za dlouhodobé úsilí a dosažené výsledky při začlenění ekologické výchovy do výuky a provozu školy“ z rukou předsedy Senátu JUDr. P. Pitharta a hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. P. Bradíka.
 • M.R.K.E.V. ocenění za dlouhodobé úsilí a dosažené výsledky při začlenění ekologické výchovy do výuky a provozu školy.
 • Certifikát o účasti na Intenzivním semináři EAPEA 2003 Programu EU Sokrates.
 • SCIO – Zlatý certifikát
 • Ocenění Škola pro udržitelný rozvoj 1. stupně
 • Ekoškola

 

Zapojili jsme se do projektů:

Proběhly projekty s mezinárodní účastí a v kooperaci s NSR – Školy za živé Labe (Aqua tempus), s Holandskem projekt TULIPÁN, s Polskem – Poznej svého souseda. Další školní projekty: Kyselé deště, Ozón, Les ve škole (TEREZA), Živá voda (Alcedo Vsetín).

Zapojili do projektu Ekoškola a mezinárodního projektu Edison.

Zapojili jsme se do spolupráce s CPIV (Centrum podpory inkluzivního vzdělávání). S jejich podporou se nám povedlo zřídit funkci školního psychologa, který pravidelně docházel do školy a pracoval s žáky, pedagogy i rodiči (2009 – 2011).

Díky projektu NÚV (Ministerstvo školství) pracuje na škole školní etopedka (2011 – 2013).

Jsme zapojeni do projektu Bezpečná třída ve spolupráci se školským poradenským pracovištěm Mozaika a dalšími organizacemi, které se zabývají péčí o děti.

Pravidelně organizujeme pro žáky celoškolní projekty jako například: Den Země, Den vody, Světový den ochrany ŽP, 2. světová válka, 17. listopad a další.

Průběžně:

Každý rok testujeme žáky od 6. – 9. ročníku prostřednictvím testů SCIO. Škola toto testování všem žákům hradí.

Pracujeme s nadanými žáky.

Naši žáci jsou úspěšní při přijímání na SŠ a SOŠ.

Věnujeme pozornost žákům s ADHD (Attention deficit hyperaktivity disorder) a žákům s VPÚ (vývojové poruchy učení).

Žáci pracují v moderní rekonstruované počítačové učebně a mohou využívat informační centrum s knihovnou a internetem.

Díky bezbariérovému přístupu do školy integrujeme handicapované žáky.

V návaznosti na vzdělávací program MŠ Montessori začleňujeme do školní výuky spolupráci různých nesourodých věkových skupin žáků.

Pedagogové si v rámci celoživotního vzdělávání stále rozšiřují aprobace na Pedagogické fakultě v Hradci Králové i na ostatních univerzitách.

Organizujeme vzdělávací akce nejen pro žáky a pedagogy, ale i pro rodiče.

Pedagogický sbor tvoří mladý kolektiv učitelů, zhruba jedna třetina pedagogů jsou muži.

Realizujeme granty MŠMT, MŽP, KÚ Královéhradeckého kraje a MM HK. Prostřednictvím Střediska ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově jsme zapojeni do činnosti sdružení M.R.K.E.V.

Jsme hodnoceni jako škola dobré praxe.

 

Profil školy.

Počínaje rokem 1993 se škola profiluje v oblasti environmentální výchovy jako škola zaměřená na ekologickou výchovu. Jsme součástí sítě ekologicky orientovaných škol v ČR a členy KEV Praha (Klub ekologické výchovy). Spolupracujeme se středisky ekologické výchovy TEREZA Praha, SEVER Horní Maršov a Litoměřice, PALETA Pardubice, RUCE Křinice.

Profilace školy je zohledněna i ve školním vzdělávacím programu „Úprk do života“.

 

Profil absolventa.

Po absolvování Základní školy v Úprkově ulici získá žák plnohodnotné a srovnatelné vzdělání s pozitivním vztahem k učení. Umí jednoduše komunikovat v anglickém jazyce, má základy pro následné soustavné celoživotní vzdělávání. Jeho vzdělání je navíc posíleno o ekologické vědomí. Dokáže se orientovat v problematice udržitelného rozvoje. Na základě těchto poznatků dokáže integrovat informace z více oborů.

V rámci realizace výuky dle ŠVP „Úprk do života“ získávají žáci veškeré kompetence vymezené v tomto školním dokumentu.

Nad rámec ŠVP se soustavně snažíme a klademe důraz na to, aby naši žáci měli:

 • Schopnost samostatného rozhodování a za svá rozhodnutí nesli plnou odpovědnost.
 • Uměli se orientovat v nových situacích.
 • Zdárně a bezkonfliktně uměli komunikovat se svým okolím a byli schopni pracovat v týmu.
 • Uměli řešit běžné životní i pracovní situace.
 • Byli schopni překonávat stres a předcházet agresivnímu jednání.
 • Efektivně pracovali s informacemi a uměli používat výpočetní techniku.
 • Ochraňovali životní prostředí, své zdraví i zdraví ostatních.

 

Vize:

Naším cílem je co nejdéle prodloužit dobu, kdy dítě chodí do školy rádo. Vytvořit ve škole příjemné prostředí pro žáky, rodiče i zaměstnance školy. Navodit vzájemnou důvěru a nastavit žákům přiměřená pravidla. Využívat všech schopností dětí, především jejich přirozené zvídavosti a touhy po samostatnosti. Nastolit takový styl práce, který otevírá žákům prostor k individuálnímu způsobu osvojování učiva, což je motivuje a aktivuje. Ideálem by bylo dovést žáky k tomu, aby za určitých situací chápali učitele jako zkušenějšího člověka, u kterého hledají pomoc. Učitel tedy neusiluje o žáka, ale žák o učitele.

Hlavním cílem vedení školy je spokojený žák, rodič i učitel v kulturním prostředí moderní školy.