Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Rozvojový program MŠMT: Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013

 

Název projektu:

Koncepční zkvalitnění sociálního klimatu ve škole pomocí výuky Etické výchovy se zaměřením na posílení vzdělávacích a osobnostních kompetencí učitelů prostřednictvím akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pedagogický sbor ZŠ Úprkova v Hradci Králové v oblasti Etické výchovy akreditovanou vzdělávací institucí Etické fórum České republiky a inovace školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (Úprk do života) - začlenění témat etické výchovy do koncepce školy a do všech vzdělávacích oblastí v rozsahu 1. - 9.  ročník

 

Anotace:

Vzdělávací instituce Etické fórum díky finanční podpoře MŠMT proškolila ve školním roce 2013/2014 pedagogický sbor a vedení ZŠ a MŠ Úprkova.

Vzdělávání bylo rozděleno do jednotlivých seminářů, které vedly lektorky Jitka Macháčková a Radka Dojčánová.

Témata seminářů byla následují:

Emoce a škola

Motivace žáků

Spolupráce pedagoga s rodiči

Práce s odměnami a tresty ve škole

Bezpodmínečné přijetí žáka

Vyjadřování pozitivních očekávání.

 

Naše škola si klade za cíl vychovat člověka, který je pozitivní osobností ve smyslu jeho hodnotové orientace. Člověka, který dokáže mít úctu k ostatním lidem, úctu k životu i k prostředí, ve kterém žije.

Od školního roku 2010/2011 proto vyučujeme samostatný předmět Etická výchova. Obsah etické výchovy bychom rádi uplatnili napříč všemi předměty. I to je důvod, proč se od minulého školního roku staly nedílnou součástí rozvrhu každé třídy třídnické hodiny. Jejich cílem je vytvořit bezpečné prostředí třídy a následně i celé školy. Obsah předmětu etická výchova i třídnických hodin se nám jeví jako velmi kvalitní podklad pro systematické naplňování našeho cíle. Z našich žáků chceme vychovat osobnosti, které budou tvůrci kvalitní kultury, kultury lidských práv a sociálních hodnot.

Semináře Etického fóra daly našim pedagogům teoretický rámec pro výuku etické výchovy i pro vedení třídnických hodin. Pedagogové se seznámili s devíti stupni v přístupu k tomuto předmětu a načerpali mnoho konkrétních aktivit a námětů. Nechyběl ani cenný vlastní prožitek. 

Na základě konzultací s lektorkou Etického fóra jsme provedli inovaci Školního vzdělávacího programu.

Pro zkvalitnění práce pedagogů jsme zakoupili literaturu s obsahem etické výchovy, která je vhodná pro přímou práci se žáky v hodinách etické výchovy i v třídnických hodinách. Témata etické výchovy jsme začlenili do koncepce školy a do všech vzdělávacích oblastí v rozsahu 1. - 9.  ročníku.