Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Jednací řád

Jednací řád školské rady

při Základní škole a Mateřské škole, Hradec Králové, Úprkova 1

 

Čl. 1


Školská rada vykonává své působnosti podle platných zákonů, zejména pak podle školského zákona v jeho platném znění.
 

Čl. 2


Školská rada se schází ke svým zasedáním dvakrát ročně a dále podle potřeby.Termíny zasedání se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.
 

Čl. 3


Zasedání školské rady svolává předseda, popřípadě místopředseda. Podklady pro zasedání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.
 

Čl. 4


Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady, zákonných zástupců žáků, ředitele nebo pracovníků školy a zřizovatele školy. V úvodu svého zasedání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k zasedání školské rady přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.
 

Čl. 5


Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování jednacího řádu a jeho změn, výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a jeho změn, pravidel pro hodnocení výsledků žáků, návrhu rozpočtu školy na další rok, při vyjádření k rozboru hospodaření a návrhu opatření ke zlepšení hospodaření a při projednávání usnesení, jehož obsahem jsou zásadní výhrady k práci ředitele školy. V ostatních případech se školská rada usnáší většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení rady podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady.
 

Čl. 6


O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou. V tomto záznamu jsou uvedeny výsledky hlasování.
 

Čl. 7


Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování výroční zprávy o činnosti školy a, pokud byly projednány, pak i výsledky a průběh schvalování školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků nebo změn školního řádu a pravidel hodnocení žáků. Školská rada zároveň uvede, zda a s jakým výsledkem byl projednán návrh rozpočtu školy na další rok, vyjádření k rozboru hospodaření, popř. návrh opatření ke zlepšení hospodaření, usnesení, jehož obsahem jsou zásadní výhrady k práci ředitele školy, anebo koncepční záměry rozvoje školy. Usnesení o schválení nebo neschválení dokumentů, jejichž schvalování je uloženo zákonem, školská rada neprodleně předá zřizovateli školy a řediteli školy.
 

Čl. 8


Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.
 

Čl. 9


Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 24.1. 2006