Informační povinnost – GDPR


Celý soubor ke stažení

Informace pro rodiče a žáky školy ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Úprkova 1 o zpracování osobních údajů při povinném testování dětí na COVID-19

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 při plnění povinnosti zajišťovat testování dětí na přítomnost nákazy COVID-19 zpracovává osobní údaje na základě  právní povinnosti, která je škole nařízena mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.  

1. Kontaktní údaje správce:

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

Telefon: 495 262 791

Fax:

e-mail: info@zsuprkova.cz

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Bc. Stanislava Krupičková

Telefon: 601 324 015

e-mail: poverenec@mmhk.cz

3. Právní základ a účely zpracování:

Škola zpracovává osobní údaje dětí při testování:

  1. pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1c Nařízení),

4. Kategorie osobních údajů

Základní identifikační údaje (jméno, příjmení, třída), datum provedení testu, výsledek testu, popřípadě důvod výjimky z testování. (čl. 6 odst. 1c Nařízení).

5. Příjemci osobních údajů

V případě pozitivního testu je výsledek žákem či zákonných zástupcem nahlášen poskytovateli zdravotních služeb, který nařídí provedení testu metodou RT-PCR, popřípadě KHS.

Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu nejpozději v den provedení/obdržení výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o provedeném testování na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 u žáka nebo studenta a u pedagogického pracovníka nebo osoby podílející se na testování do aplikace CovidFormsApp (přihlašovací údaje obdrží škola od MŠMT).

Škola zašle KHS seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s jiným dítětem, žákem nebo studentem, který měl pozitivní výsledek preventivního testu (v případě PCR testů také těch, kteří byli s pozitivně testovaným v jedné třídě nebo skupině 2 dny po provedení testu, provedením testu je myšlen odběr vzorku).

6. Doba uchování

Seznamy testovaných škola uchovává do konce školního roku 2020/2021, resp. Do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Poté je odstraní/skartuje.