Coronavirová opatření

Testování žáků – instruktážní video

Od středy 1. září 2022 budeme používat Genrui. Instruktážní video naleznete níže:

Další informace naleznete na webu testovani.edu.cz a konkrétní postup naleznete zde.

Školní družina

 • Ranní družina bude otevřena.
 • Odpolední školní družina bude v provozu v plném rozsahu.

Školní klub

 • Školní klub bude fungovat bez omezení.

Školní jídelna

 • Školní jídelna bude v provozu.
 • Žáci, kteří nebudou osobně přítomni ve škole, si mohou obědy vyzvednout v čase od 11.00 – 11.15 u výdejního okénka, nevstupují do jídelny.
 • Žáci na prezenční výuce budou mít obědy automaticky přihlášené.

Organizační pokyny

 • Žáci, kteří v daném týdnu nebudou mít prezenční výuku, se budou vzdělávat distančně včetně online hodin dle zavedeného “žlutého rozvrhu“.
 • Žáci, kteří budou osobně přítomni ve škole, se budou vzdělávat v homogenních skupinách, tj. v rámci jedné třídy.
 • Pro prezenční výuku platí rozvrh platný od 1. září 2021.
 • Do školní jídelny budou žáci chodit v přesně stanovený čas v rámci vyučování.
 • V prostorách a areálu školy musí žáci nosit respirátory nebo zdravotnické roušky.
 • Testování žáků upřesníme dle pokynů MŠMT.
 • Žáci s pozitivním testem nemohou být přítomni ve škole. Škola bude kontaktovat rodiče, kteří si dítě vyzvednou.

Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách

Informační povinnost GDPR

Celý soubor ke stažení

Informace pro rodiče a žáky školy ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Úprkova 1 o zpracování osobních údajů při povinném testování dětí na COVID-19

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 při plnění povinnosti zajišťovat testování dětí na přítomnost nákazy COVID-19 zpracovává osobní údaje na základě  právní povinnosti, která je škole nařízena mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.  

1. Kontaktní údaje správce:

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

Telefon: 495 262 791

Fax:

e-mail: info@zsuprkova.cz

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Bc. Stanislava Krupičková

Telefon: 601 324 015

e-mail: poverenec@mmhk.cz

3. Právní základ a účely zpracování:

Škola zpracovává osobní údaje dětí při testování:

 1. pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1c Nařízení),

4. Kategorie osobních údajů

Základní identifikační údaje (jméno, příjmení, třída), datum provedení testu, výsledek testu, popřípadě důvod výjimky z testování. (čl. 6 odst. 1c Nařízení).

5. Příjemci osobních údajů

V případě pozitivního testu je výsledek žákem či zákonných zástupcem nahlášen poskytovateli zdravotních služeb, který nařídí provedení testu metodou RT-PCR, popřípadě KHS.

Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu nejpozději v den provedení/obdržení výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o provedeném testování na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 u žáka nebo studenta a u pedagogického pracovníka nebo osoby podílející se na testování do aplikace CovidFormsApp (přihlašovací údaje obdrží škola od MŠMT).

Škola zašle KHS seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s jiným dítětem, žákem nebo studentem, který měl pozitivní výsledek preventivního testu (v případě PCR testů také těch, kteří byli s pozitivně testovaným v jedné třídě nebo skupině 2 dny po provedení testu, provedením testu je myšlen odběr vzorku).

6. Doba uchování

Seznamy testovaných škola uchovává do konce školního roku 2020/2021, resp. Do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Poté je odstraní/skartuje.