Adaptace sídel na změnu klimatu

Jak předložit žákům složité téma klimatické změny, jejich příčiny a důsledky jednoduše a srozumitelně? Zkusíme to s projektem „Adaptace sídel na změnu klimatu“, který žákům přiblíží téma prakticky a na konkrétním příkladu jejich města.

O tom, že se množí extrémní klimatické jevy, dnes už není pochyb. Výkyvy počasí v podobě přívalových dešťů, extrémního sucha, prudkých bouří, holomrazů a podobných jevů si vybavíme asi všichni. Vědecké prognózy praví, že právě jejich četnost se bude zvyšovat. Bez ohledu na to, do jaké míry se na nich člověk podílí, je nejvyšší čas začít se připravovat na situace, které mohou nejrůznějším způsobem omezit či ohrozit chod našich měst.

V rámci projektu Adaptace měst na změnu klimatu se studenti formou zajímavých experimentů a badatelských aktivit seznámí s možnými riziky, které s sebou nese klimatická změna. Poté navrhnou specifická opatření pro své město a nejlepší z nich se setkají se zastupiteli města a prezentují jim své návrhy.

VZDĚLÁVACÍ CÍLE PROJEKTU

Obecné cíle

  • Zvýšení ekologické, environmentální a přírodovědné gramotnosti žáků ZŠ a SŠ, tj. získání znalostí a dovedností v oblasti klimatické změny (příčiny, důsledky) a adaptací na ní (adaptační opatření) a to zejména na lokální úrovni (mikroklima – téma zeleň, ovzduší, voda, doprava, energetika, stavitelství atd.).
  • Posílení kladného vztahu k místu, ve kterém žáci a studenti žijí, a jejich zájmu o péči a ochranu životního prostředí obce a jejího okolí.

Specifický cíl

  • Žáci prozkoumají současný stav města, určí potenciálně problematické oblasti a zhodnotí přímé i nepřímé dopady změny klimatu na město, ve kterém žijí. Na základě poskytnutých informací žáci samostatně vypracují návrh opatření na zmírnění a přizpůsobení se negativním dopadům změny klimatu.

Co čeká naše žáky:

Úvodní prezentace

Motivační přednáška našeho zkušeného lektora seznámí žáky se základy teorií změny klimatu a možných dopadů těchto změn na lidská sídla. Představí také koncept a cíle projektu.

Aktivity

Aktivity zaměřené na ekologicko-enviromentální témata, která lze svým obsahem zařadit např. do předmětů jako fyzika, zeměpis, přírodopis, cizí jazyky, občanská nebo výtvarná výchova, a naplnit tak řadu vzdělávacích oblastí a průřezových témat. Aktivity jsou zpravidla koncipovány na dvě vyučovací hodiny s malými domácími úkoly. V rámci těchto badatelských aktivit se budou žáci zabývat dopravou, energetikou, odpady, zelení ve městě, krajinotvorbou, územním plánováním, architekturou nebo vodním hospodářstvím. To vše v kontextu klimatických hrozeb a jejich dopadů na vaše město.

K aktivitám máme připravené veškeré pomůcky, metodiky, pracovní listy.

Celodenní exkurze

V rámci projektu vás s celou třídou vezmeme na jednodenní tematicky zaměřenou exkurzi do energeticky soběstačné obce Kněžice. Ta v roce 2007 spustila bioplynovou stanici, která celou obec zásobuje elektrickou energií a v zimě dokonce vytápí 150 domů. Přebytky prodávané do sítě pak tvoří zajímavý přivýdělek do obecního rozpočtu. Zde se žáci seznámí s principy systémů sběru a využívání biologicky rozložitelných odpadů. Během exkurze proběhne také aktivita zaměřená na rozdílné přístupy k hospodaření v krajině.

Krátké dobrovolné aktivity

Pro nadšené třídy a učitele máme v zásobě nadstavbové aktivity, které lze realizovat v dalších hodinách. Tyto aktivity podrobněji rozvíjejí témata projektu. Jejich zařazení do výuky je dobrovolné, nejsou nezbytné pro úspěšné absolvování celého projektu.

Závěrečná hra

Každá aktivita je zakončená diskuzí nad plánem města. Žáci určí potenciálně problematické oblasti a navrhnou opatření, která pomohou mírnit dopady klimatických změn a hrozeb. Na konci programu se celý plán promění v herní mapu, která bude otestována scénářem hrozeb. Obstojí i vaše město?

Soutěž a prezentace před zastupitelstvem města

Na závěr projektu žáci připraví krátkou prezentaci jimi navrhovaných opatření. Vybraní žáci z každé třídy ji pak na slavnostním setkání představí zastupitelům svého města. Autoři nejlepšího návrhu z každého města vyhrají nezapomenutelný výlet pro celou třídu.

Vážná témata hrou

Celý projekt se snažíme podat zábavnou a hravou formou. Součástí toho jsou i role, které si na začátku projektu mezi sebou studenti rozdělí. Právě konflikt mezi jednotlivými obyvateli města bude nutit skupiny navzájem argumentovat a nakonec dojít shodě při rozhodování o budoucnosti města. Každou “roli” bude zastávat skupina 3-4 studentů.

Urbanista

měřítkem jeho pohledu na město je člověk a jeho kvalitní život v něm.

Energetik

hlavní prioritou je pro něj energetická stabilita a nezávislost obce.

Podnikatel

požaduje kvalitní infrastrukturu, dostupné zdroje a minimum omezení.

Inženýr

má na starost dopravu a zajišťuje plynulý pohyb po městě.

Vodohospodář

vodní živel má rád pod kontrolou, tak aby člověku co nejvíce sloužil.

Přírodovědec

chrání a zkoumá přírodu, ze všeho nejvíc si cení rozmanitosti druhů a ekologické stability.

Projekt organizuje Ekocentrum Koniklec

Koniklec vzdělává o přírodě a ekologii od roku 1990, za tu dobu posbíral mnoho zkušeností. V posledních letech mimo jiné organizoval projekty Město do kapsy nebo Mikroklima v okolí školy.

Projekt Adaptace sídel nabízí ve školním roce 2015/2016 bezplatně základním a středním školám v Hradci Králové, Dobrušce a Žďáru nad Sázavou.

Podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.