Mládež pro živoucí Labe („Youth-4-Elbe“)

12.1.2009

Naše škola se od ledna 2009 účastní německo – českého projektu „Mládež pro živoucí Labe“ („Youth-4-Elbe“).

Projekt se koná pod záštitou německé organizace Deutsche Umwelthilfe a potrvá tři roky. Jednou ze spolupracujících organizací za českou stranu je i děčínská správa CHKO Labské pískovce.

Hlavním cílem projektu je vést především žáky základních a středních škol k tomu, aby se aktivně zabývali otázkou životního prostředí, chovali se k němu ohleduplně, nacházeli negativní i pozitivní dopady lidské činnosti na životní prostředí a uvědomovali si důležitost jeho ochrany.

Celý projekt bude probíhat ve dvou hlavních rovinách. Tou první jsou společné akce všech zúčastněných škol např. setkání učitelů a partnerů projektu za účelem jeho koordinace, spuštění interaktivního webového portálu „Youth-4-Elbe“, pravidelná setkání žáků v menších skupinách za účelem prezentace školních projektů, iniciování a realizace společných projektů a za účelem výměny zpracovaných podkladů. První společný tábor se uskuteční už letos v květnu v Sasku-Anhaltsku. Druhou rovinou projektu jsou dílčí aktivity žáků na jednotlivých školách. Ty nejlepší z nich budou vyznamenány na společných táborech. Naše škola se bude tématem Labe zabývat průřezově téměř ve všech předmětech, kde budou vytvářeny miniprojekty a zasílány na společný interaktivní webový portál. Mezi již teď naplánované aktivity patří např. chemický rozbor vody v různých částech toku Labe od pramene do Hradce Králové, exkurze k pramenu Labe a na přehradní nádrž Les království u Dvora Králové nad Labem, historické sledování tvaru koryta řeky, lokalizace živočichovů a rostlin žijících v různých částech toku Labe, přednášky odborníků z Povodí Labe, zeměpisné porovnání Labe s dalšími významnými řekami v Evropě, velkoformátová malba Labe, jeho přítoků a erbů významných měst od pramene až do Hradce Královéatd.Rádi bychom se též pod dohledem odborníků zúčastnili akce čištění řeky Labe.

Celý projekt budou v letošním roce koordinovat žáci osmých tříd, kteří budou postupně do akce zapojovat všechny žáky školy.

V neposlední řadě bude přínosem projektu rozvoj komunikativní kompetence v cizím jazyce, jelikož společným jazykem projektu byla zvolena angličtina.

Mgr. Daniela Jezdinská

22.5.2009

ZŠ a MŠ Úprkova Hradec Králové je zapojena v projektu Youth – 4 – Elbe. Tento projekt je mezinárodní (německo – český) a jak již napovídá název, je zaměřen na zkoumání řeky Labe ze všech různých stran. Projekt je určen žákům českých a německých základních i středních škol. Na naší škole proběhlo několik různých aktivit zaměřených na problematiku vody i Labe samotného.

Ve dnech 17.5. – 20.5.2009 proběhl v německém městě Dessau první pracovní tábor pro všechny účastníky. Všech osmdesát dětí a dvacet učitelů se zúčastnilo náročného programu. Úvodní večer zahájily anglické prezentace jednotlivých škol. I v průběhu pobytu žáci samostatně zpracovávali zadaná témata související různým způsobem s fenoménem řeky Labe. Práce probíhala ve smíšených skupinkách, takže žáci byli nuceni komunikovat v angličtině. Program v jednotlivých dnech odpovídal zadaným tématům. V rámci tématu Bauhaus – umění na řece jsme si prohlédli město a především muzeum věnované tomuto stylu. Navštívili jsme i bobří farmu a informační středisko Biosférické rezervace střední Labe a seznámili jsme se s problematikou ochrany přírody v této oblasti. Pomáhali jsme s obsekáváním mladých dubů v údolní nivě Labe. Tématiku rozborů vody jsme si prohlédli v praxi na měřící a monitorovací stanici před soutokem řek Muldy a Labe. Některá měření jsme si i vyzkoušeli. Zkoumali jsme i vodní živočichy. Jedním z témat byla také turistika kolem Labe. Většinu času jsme se pohybovali po krásně udržovaných cyklistických stezkách, jeden den jsme si vyzkoušeli dokonce jízdu na kajaku.

Samozřejmě plánujeme další činnost v rámci školy. V nejbližší době nás čeká terénní kurz, kde se budeme věnovat důležitému přítoku Labe, řece Orlici, ale také výtvarná soutěž pro žáky prvního stupně.

Již se těšíme na další setkání, které proběhne na podzim a tentokrát na našem území.

Mgr. Jitka Marečková