Projekty a spolupráce MŠ

2020/2021

Dokončení naučné stezky lesních živočichů v MŠ Štefcova 1125 (s prvky Montessori)

MŠ Štefcova 1125 (s prvky Montessori) se ve školním roce 2020/2021 zařadila mezi úspěšné žadatele o dotace z Magistrátu Hradce Králové. 

Cílem projektu je dokončit kompletní přeměnu nevyužívané zahrady Mateřské školy Štefcova 1125 a vytvořit podmínky k realizaci aktivit, které přispějí k environmentální výchově a osvětě dětí nejen v ZŠ a MŠ Úprkova. Posledním článkem, který jsme v roce 2021 realizovali je pořízení naučných a pracovních a výukových tabulí „Strom jako dům“, „minipexeso“, „otočné kolo stopy“, „potravinový labyrint“.

Celková částka projektu: 128 974,- Kč

Získaná dotace: 105 754,- Kč

2019/2020

Projekt environmentální výchovy v MŠ a ZŠ Úprkova, Hradec Králové – Výuková stezka lesních živočichů

MŠ Štefcova 1125 (s prvky Montessori) se ve školním roce 2019/2020 zařadila mezi úspěšné žadatele o dotace z Magistrátu Hradce Králové. 

Cílem projektu bylo vytvořit podmínky a realizovat aktivity, které přispějí k environmentální výchově a osvětě dětí v ZŠ a MŠ Úprkova, Hradec Králové. Budou rozvíjet vnímavost dětí, znalost především v oblasti živé přírody a vytvářet jejich vztah k přírodě a to již od útlého věku.

Prostředkem všech těchto rozvíjených oblastí je naučná stezka zaměřená do poznávání především živočišné říše naší planety. Nejen děti Mateřské školy, děti vedlejší Mateřské školy Štefcova či děti ze sousedící základní školy, ale všichni návštěvníci mají možnost naučit se rozpoznat např. stopy zvířat, projít potravinový labyrint či poznat co všechno v přírodě ukrývá pouhý strom, ale také spousty dalších souvisejících aktivit.

Celková částka projektu: 145 153,-Kč

Získaná dotace: 90 000,-Kč

2018/2019

Projekt environmentální výchovy v MŠ a ZŠ Úprkova, Hradec Králové

MŠ Štefcova 1125 (s prvky Montessori) se ve školním roce 2018/2019 zařadila mezi úspěšné žadatele o dotace z Magistrátu Hradce Králové.

Cíl projektu:
Cílem projektu bylo realizovat přeměnu části zahrady na „přírodní učebnu“, která se stala nedílnou součástí zahrady mateřské školy využívanou nejen dětmi z mateřské školy, ale také dětmi ze základní školy ve spolupráci s rodinou i širší veřejností.

Navrhované úpravy zahrady spočívaly ve vytvoření nosného programu, zaměřeného na environmentální výchovu, který byl doprovázen tematicky zvolenou výsadbou rostlin, vytvořením „želvího výběhu“ a vytvořením dvou čtverečkových zahrádek pro „dětské“ pěstování. Navrhované výsadby byly voleny s důrazem na atraktivní barevnost, a to jak v období vegetace (kvetení), tak i na rozmanité podzimní zbarvení a tvorbu plodů, které setrvávají na rostlinách mnohdy až do zámrazu. 

Celková částka projektu: 162 210,-Kč 

Získaná dotace: 129 273,-Kč

Projekt s názvem „Barevné kamínky“

Mateřské školy se ve školním roce 2018-2019 zařadily mezi úspěšné žadatele o dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje v oblasti Podpory a digitalizace ve vzdělávání.

Cílem projektu bylo pořídit do MŠ Holubova i MŠ Štefcova 1125 výukový software s názvem Barevné kamínky. Tento softare umožní profesionální vzdělávání v mnoha oblastech. Barevné kamínky je soubor interaktivních programů českých autorů a pedagogů, který obsahuje 16 podprogramů (Leden, Březen, Duben, Květen, Červen, Září, Říjen, Listopad, Prosinec, Moje vlast, Dopravní školička, Les, Zvířata na statku, Čím budu, Písmáčkovy úkoly, S Lipáčkem na výlet). 

Celková částka projektu: 76 000,- Kč

Získaná dotace: 60 000,- Kč

2017/2019

Úprkovy šablony 2016

Zvolené oblasti:

 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze)
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
 • Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
 • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
 • Individualizace vzdělávání v MŠ
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Celková částka projektu 369 626,-Kč

2017/2018

Projekt environmentální výchovy – Naučná stezka dřevin a lesních živočichů

MŠ Holubova se ve školním roce 2017-2018 zařadila mezi úspěšné žadatele o dotace z Magistrátu Hradce Králové. Odboru životního prostředí.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo vytvořit naučnou stezku zaměřenou do poznávání především rostlinné říše naší planety. 

Vzhled, vybavení a funkčnost naučné stezky

Skládá se z výukových částí:

 1. Vertikální stěny – jednotlivé části stěny jsou složeny z kovových sítí, které jsou vhodně vyplněny přírodním materiálem (kulatiny v řezu, kulatiny, oblázky apod.). V určených částech slouží jako základ pro závěsné truhlíky se zakrslými dřevinami. Dřeviny jsou v jednotlivých částech tematicky rozděleny na listnaté a jehličnaté. Stěna v druhé části přechází k živým tvorům. V poslední části je navržena černá kovová tabule, která dětem bude sloužit jako pracovní plocha (křídy, magnetické obrázky apod.) k opakování získaných znalostí.
 2. Bezúdržbové ostrůvky zeleně se zasazenými stromy.
 3. Tematické výukové tabule – Tripexeso (strom, květ, plod), Dendrofon – rozlišení dřeva podle struktury v řezu, jeho tvrdosti podle zvuku, Strom jako dům – odklopné tabulky se zástupci rostlinné i živočišné říše, Otočné kolo mini – přiřazování stop zvířat k jednotlivým živočichům.

Celková částka projektu: 233 764,-Kč

Získaná dotace: 175 000,-Kč

2016/2017

Projekt environmentální výchovy – Vzdělávací centrum hydro-meteorologie

MŠ Holubova se ve školním roce 2016-2017 zařadila mezi úspěšné žadatele o dotace z Magistrátu Hradce Králové. Odboru životního prostředí.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo vytvořit výukový koutek zaměřený do poznávání vlastností vody, koloběhu vody v přírodě i využívání vody člověkem – Hydro-meteorologické centrum.

Vzhled, vybavení a funkčnost centra

Centrum výuky hydro-meteorologie má několik částí:

 1. Tři výukové tabule připevněné na stěnách (Koloběh vody v přírodě, malý koloběh vody“ – využití a zpracování vody člověkem (úpravna vody, čištění odpadních vod apod.), různá skupenství vody, druhy mraků a zvuky vody v přírodě (déšť, bouřka, řeka, vodopád apod.)
 2. Vodní kaskáda – s využitím solárního panelu budeme čerpat vodu do kaskády, která bude dětem názorně demonstrovat, jak fungují plavební komory (pohyb lodí po řekách), jak člověk využívá vodu k výrobě el. energie (vodní mlýnek), jak člověk může regulovat vodní toky či jak vzniká eroze.
 3. Meteorologický domeček, na kterém bude umístěna meteorologická stanice s měřením intenzity slunečního svitu, vodních srážek, směru a intenzitu větru, teplotu, tlak apod. Domeček bude sloužit také pro ukládání dalšího vybavení nejen z tohoto projektu, ale také z předchozích projektů (např. výukové tabule lesních zvířat).
 4. Zachytávání a využívání vody ze střechy MŠ

Celková částka projektu: 144 163,-Kč

Získaná dotace: 109 159,-Kč

2015/2016

Projekt „Projekt environmentální výchovy v MŠ a ZŠ Úprkova – Interaktivní výuková stěna – lesní biotop“

MŠ Holubova se ve školním roce 2016 zařadila mezi úspěšné žadatele o dotace z Magistrátu Hradce Králové. Odboru životního prostředí.

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvořit podmínky a realizovat aktivity, které přispějí k environmentální výchově a osvětě dětí v ZŠ a MŠ Úprkova, Hradec Králové. Budou rozvíjet vnímavost dětí, znalost v především v oblasti živé přírody a vytvářet jejich vztah k přírodě a to již od útlého věku. Prostředkem všech těchto rozvíjených oblastí je výuková stěna s doplňky na téma „Lesní biotop“.

Vzhled a funkčnost výukové stěny

Výuková stěna má opticky přirozeně navazovat na malý lesík, který je v bezprostřední blízkosti. Čelní stěna bude pomalovaná tematicky do třech oblastí (lesní vodní biotop, traviny a nízké dřeviny, vzrostlý les). V jednotlivých oblastech budou umístěny vyměnitelné výukové tabule (obrázky různých zvířat). Např. kolem vody budou výukové tabule bobr, volavka apod.; v oblasti nízkých dřevin budou výukové tabule drobných lesních živočichů – zajíc, bažant; v oblasti vzrostlého lesa budou výukové tabule vysoké lesní zvěře či lesních ptáků – srnec, jelen, výr apod. U každé tabule bude připevněn komunikátor s nahraným hlasem daného zvířete. 

Celková částka projektu: 42 895,-Kč

Získaná dotace: 30 749,-Kč

Projekt „Charitativní běh základních škol a Mateřských školek“

Charitativní akce v rámci Olfincar Hradeckého půlmaratonu zaměřená na podporu handicapovaných dětí. V rámci projektu získala MŠ sponzorský dar v hodnotě 12 265,-Kč

Projekt „Cepík“

Projekt Cepík je zaměřen na zdravý životní styl předškolních dětí v mateřských školách. S dětmi se pracuje formou seriálových představení a pohybových aktivit se sympatickou loutkou Cepíkem. Cepík je postavička chlapce ve věku předškolních dětí se stejnými zájmy a návyky. Provází děti zásadami zdravého životního stylu a zároveň jim ukazuje, co se stane, když se tyto zásady poruší. Společně pak hledají správná řešení. 

Pro jídelny je poskytováno výživové poradenství v oblasti zdravého stravování. Je nabídnuta pomoc při zavádění nových typů surovin a pokrmů. Pro pedagogické pracovníky je poskytováno školení v oblasti výživy a bezpečnosti potravin. Pro kuchařky je připraven kurz vaření se zaměřením na nová, moderní jídla.

Rodičům jsou poskytovány informace o zdravém životním stylu v souladu s nejnovějšími poznatky formou informačních materiálů „Cepíkoviny“ a přednáškou přímo na půdě školky.

2015

Projekt environmentální výchovy v MŠ a ZŠ Úprkova, Hradec Králové

MŠ Holubova se ve školním roce 2015 zařadila mezi úspěšné žadatele o dotace z Magistrátu Hradce Králové. 

Cíl projektu

Cílem projektu bylo realizovat přeměnu části zahrady na „přírodní učebnu“, která se stala nedílnou součástí zahrady mateřské školy využívanou nejen dětmi z mateřské školy, ale také dětmi ze základní školy ve spolupráci s rodinou i širší veřejností.

Navrhované úpravy zahrady spočívaly ve vytvoření nosného programu, zaměřeného na environmentální výchovu, který byl doprovázen tematicky zvolenou výsadbou rostlin, vytvořením „želvího výběhu“ a vytvořením dvou čtverečkových zahrádek pro „dětské“ pěstování. Navrhované výsadby byly voleny s důrazem na atraktivní barevnost, a to jak v období vegetace (kvetení), tak i na rozmanité podzimní zbarvení a tvorbu plodů, které setrvávají na rostlinách mnohdy až do zámrazu. 

Celková částka projektu: 125 000,-Kč 

Získaná dotace: 100 000,-Kč