Klub rodičů

Rada klubu a kontakty

Název a adresa Klubu rodičů:

Klub rodičů a přátel mateřské školy II, Hradec Králové, spolek
Úprkova 1/27, Malšovice
500 09 Hradec Králové

IČO:  26628864

Email: klubmonte@seznam.cz

Rada klubu a kontakty:

Funkce:
Předsedkyně
Email:
bla.cerna@seznam.cz
Funkce:
Členka Klubu
Funkce:
Členka Klubu
Funkce:
Členka klubu
Funkce:
Členka klubu
Funkce:
Člen klubu

Úvodní informace klubu rodičů

V roce 2003 vzniklo při mateřské škole občanské sdružení, které je registrováno pod názvem Klub rodičů a přátel mateřské školy II, Hradec Králové, spolek. Hlavním cílem Klubu je napomáhat rozvoji mateřské školky, spolupracovat s pedagogy a přispívat k získání dodatečných finančních prostředků na aktivity či vybavení školky. Snažíme se o získávání sponzorských darů oslovováním různých subjektů a podáváme žádosti o grantovou podporu námi pořádaných projektů. Mnoho rodičů si při společně pořádaných akcích našlo nové přátele, vytváří se pocit sounáležitosti, a tím vlastním příkladem vedeme děti ke schopnosti spolupracovat, komunikovat, spolupodílet se na společném záměru a mít radost z dobře prožité aktivity.

Stanovy klubu rodičů

STANOVY SPOLKU KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY II, HRADEC KRÁLOVÉ přijaté v souladu s ustanovením § 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek 1

Název a sídlo spolku

 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel mateřské školy II, Hradec Králové, spolek.
 2. Sídlo spolku: Hradec Králové.
 3. Spolek je právnickou osobou. Členové spolku neručí za jeho dluhy.

Článek 2

Předmět činnosti, účel spolku

 1. Činnost spolku je zaměřena na udržení a rozvoj vzdělávacího programu s prvky pedagogického směru Montessori v mateřské školy, která je součástí ZŠ Úprkova a podporu její činnosti při výchově dětí.
 2. V rámci plnění svého základního poslání spolek napomáhá při koordinaci a sjednocování výchovně vzdělávacího působení mateřské školky a rodiny na děti navštěvující mateřskou školku.
 3. Spolek usiluje o vytváření vhodných a žádoucích ekonomických, finančních, daňových, materiálních a legislativních podmínek, které směřují k podpoře naplnění cíle Klubu.
 4. Spolek seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi členů klubu, podílí se na jejich vyřizování.
 5. Spolek přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky a aktivně se podílí na zlepšování školního prostředí.
 6. K podpoře svého poslání může spolek realizovat též doplňkovou vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Zisk z této vedlejší činnosti slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a správy spolku. Nesmí být rozdělován zakladatelům či členům spolku.

Článek 3

Členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku může být fyzická osoba, která dovršila 18 let, je plně svéprávná, souhlasí s cíli sdružení a chce se aktivně podílet na jejich realizaci a zaváže se dodržovat stanovy spolku.
 2. Členství ve spolku se váže pouze na osobu člena a nepřechází na jejího právního nástupce.
 3. O přijetí za člena rozhoduje předseda na základě písemné přihlášky uchazeče při splnění těchto podmínek:
 • uchazeč je rodičem dítěte přijatého ke vzdělávání v mateřské školce
 • uchazeč zaplatil členský příspěvek
 • uchazeč přistoupí k platným stanovám spolku.
 1. Rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu mají společné členství. Oba rodiče platí společně jeden příspěvek, při hlasování mají jeden hlas, mohou se vzájemně zastupovat. V případě, že se společní členové neshodnou na udělení hlasu při hlasování, k jejich hlasu se nepřihlíží.
 2. V případě, že v mateřské škole jsou umístěni sourozenci, stanoví se výše příspěvků dle počtu dětí.
 3. Členství zaniká:
 • a) vystoupením člena na základě písemného oznámení o ukončení členství předsedovi,
 • b) vyloučením – pokud svým jednáním závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li by spolku zvlášť závažnou újmu. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členovi. Členství končí dnem uvedeným v rozhodnutí a není-li tento den v rozhodnutí uveden, končí doručením rozhodnutí,
 • c) nezaplacením členského příspěvku ani v dodatečně stanovené lhůtě předsedou sdružení, je-li stanovena povinnost platit členské příspěvky,
 • d) smrtí člena,
 • e) zánikem spolku,
 • f) ukončením docházky dítěte (nebo všech dětí) do mateřské školy.

Článek 4

Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen má právo:
 • a) podílet se na činnosti spolku,
 • b) být informován o akcích a činnosti spolku,
 • c) účastnit se akcí pořádaných spolkem za stanovených podmínek,
 • d) účastnit se jednání členské schůze,
 • e) volit a být volen do všech orgánů spolku,
 • f) obracet se na orgány spolku s dotazy, připomínkami a stížnostmi, podávat návrhy a podněty týkající se činnosti spolku,
 • g) platit řádně členské příspěvky, pokud členská schůze rozhodne o jejich placení.
 1. Každý člen má zejména tyto povinnosti:
 • a) dodržovat stanovy spolku jakož i další vnitřní normy spolku vydané v souladu se stanovami,
 • b) plnit usnesení členské schůze,
 • c) aktivně se podílet podle svých možností na plnění cílů spolku,
 • d) svědomitě a řádně vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku,
 • e) dbát, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,
 • f) řádně platit členské příspěvky ve výši a splatnosti stanovené usnesením členské schůze.

Článek 5

Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
 • a) členská schůze
 • b) předseda
 • c) rada klubu
 1. Spolek má individuální statutární orgán – předsedu.

Článek 6

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořena všemi členy spolku.
 2. Členská schůze se koná podle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka. Členskou schůzi svolává Rada klubu písemnou pozvánkou zaslanou každému členovi spolku nejméně 15 dnů před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat místo a čas konání členské schůze a její program. Pozvánku zašle svolavatel členovi spolu poštou na adresu uvedenou v seznamu členů nebo elektronicky emailem na emailovou adresu uvedenou v seznamu členů. Rada klubu svolá členskou schůzi vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů. Jednání členské schůze řídí předseda spolku.
 3. Do působnosti členské schůze náleží:
 • a) určování hlavního zaměření činnosti spolku,
 • b) schvalování stanov spolku a jejich změn,
 • c) schvalování rozpočtu spolku a výsledku hospodaření spolku,
 • d) hodnocení činnosti orgánů spolku,
 • e) volba a odvolání předsedy spolku a jeho odměňování,
 • f) rozhodování o výši a splatnosti členského příspěvku,
 • g) rozhodování o vyloučení člena,
 • h) rozhodování o zrušení spolku s likvidací nebo přeměně spolku a jmenování likvidátora.
 1. Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomno alespoň nadpoloviční většina členů. Zjistí-li se při zahájení schůze, že není splněna tato podmínka, předsedající svolá novou členskou schůzi. Ta se koná nejdříve za 1 hodinu a je usnášení schopná, účastní-li se jí nejméně jedna třetina členů spolku.
 2. Člen spolku se účastní jednání členské schůze osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem.
 3. Jednání členské schůze řídí předseda. Členská schůze rozhoduje usnesením, které se přijímá hlasováním. Každý člen spolku má při hlasování jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
 4. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. Usnesení o vyloučení člena je přijato, hlasují-li pro ně alespoň dvě třetiny přítomných členů. Usnesení o změně stanov a o zrušení nebo přeměně spolku, jakož i o účasti spolku v jiných sdruženích či společnostech, je přijato, hlasují-li pro ně alespoň dvě třetiny všech členů spolku.
 5. O každém konání členské schůze zajistí předseda do 30 dnů od jejího ukončení vyhotovení zápisu. Zápis musí obsahovat místo a datum konání členské schůze, její program, přehled všech hlasování s uvedením textu usnesení a údajem, zda usnesení bylo nebo nebylo přijato, údaj o konci konání členské schůze a datum vyhotovení zápisu.

Článek 7

Rozhodování mimo členskou schůzi

 1. V naléhavém případě je možné uskutečnit rozhodování i mimo členskou schůzi (rozhodování per rollam). Návrh rozhodnutí zašle předseda všem členům na jejich adresu uvedenou v seznamu členů. Jestliže je v seznamu členů uvedena i e-mailová adresa člena, je možné poslat návrh rozhodnutí elektronicky na tuto adresu.
 2. Návrh rozhodnutí musí také obsahovat:
 • a) lhůtu pro doručení vyjádření člena, která nesmí být kratší jak 5 dnů od doručení návrhu rozhodnutí a
 • b) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí.
 1. Nedoručí-li člen předsedovi ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí souhlas s návrhem, platí, že s návrhem nesouhlasí.
 2. Většina se počítá s celkového počtu hlasů všech členů.

Článek 8

Rada spolku

 1. Rada spolku je voleným orgánem, organizuje činnost spolku, rozhoduje o záležitostech, které nejsou zákonem či stanoveny svěřeny do působnosti jiných orgánů.
 2. Rada spolku má 5 členů, jejich funkční je 1 rok, znovuzvolení je přípustné.
 3. Rada spolku si zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda rady spolku je zároveň předsedou spolku.
 4. Rada spolku se schází podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt roku. Jednání rady svolává předseda písemnou pozvánkou zaslanou každému členovi nejméně 15 dnů před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat místo a čas konání jednání rady a program.
 5. Usnesení rady je přijato, hlasují-li pro něj alespoň 3 členové.
 6. Do působnosti rady náleží:
 • a) vypracování strategických vizí a ročních plánů činnosti, rozpočtu spolku a zabezpečení jejich realizace,
 • b) hospodaření s finančními prostředky v souladu se schváleným rozpočtem,
 • c) vypracování ročních zpráv o činnosti a hospodaření,
 • d) schvalování přihlášek nových členů,
 • e) vypracování návrhů součinnosti s jinými osobami,
 • f) vede evidenci majetku a zajišťuje vedení účetnictví.

Článek 9

Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku.
 2. Předsedu volí a odvolává Rada spolku. Funkční období předsedy je tříleté, znovuzvolení je přípustné.
 3. Předseda zajišťuje plnění usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Řídí činnost spolku, jakož i ostatní povinnosti vyplývající z obecně platných právních přepisů.
 4. Předseda svolává jednání Rady spolku.

Článek 10

Zastupování a podepisování za spolek

 1. Spolek zastupuje navenek předseda. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí předseda svůj podpis s uvedením funkce.

Článek 11

Hospodaření spolku

 1. Majetek spolku je tvořen souhrnem majetkových hodnot, zejména věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných hodnot, které paří spolku a slouží zajišťování činnosti spolku při naplňování jeho cílů nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit.
 2. Zdrojem majetku jsou zejména:
 • a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
 • b) dotace a granty,
 • c) výnosy z vlastního majetku,
 • d) členské příspěvky, je-li stanovena povinnost jejich placení.
 1. Majetek spolku lze použít pouze v souladu s účely a cíli spolku.
 2. Spolek hospodaří podle schváleného rozpočtu. Návrh rozpočtu a zprávu o výsledku hospodaření předkládá členské schůzi Rada spolku.
 3. Rada spolu je povinna zabezpečit řádné vedení účetnictví v souladu s platnou právní úpravou a sestavovat účetní uzávěrku po uplynutí kalendářního roku ve smyslu zák. o účetnictví.
 4. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku vydaných předsedou.

Článek 12

Zrušení spolku

 1. Spolek se zrušuje dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze o jeho zrušení s likvidací nebo o přeměně. Likvidační zůstatek nabídne likvidátor spolku ZŠ a MŠ Úprkova, Úprkova 1, Hradec Králové. V případě, že jej uvedená osoba nepřijme, nabídne ho likvidátor městu Hradec Králové.
 2. Spolek může být zrušen z jiného důvodu a způsobem stanoveným v zákoně.

Článek 13

Závěrečné ustanovení

 1. Stanovy byly schváleny na valné hromadě spolku konané dne 4.5.2015 a v celém rozsahu nahrazují dosavadní stanovy.

Blanka Černá
předsedkyně spolku

Příspěvek do klubu rodičů

Příspěvek do Klubu rodičů slouží k úhradě divadelních představení, fotografování, vánočních dárků, nákupu hraček a didaktických pomůcek, výletů, dárků pro předškoláky apod. (Během školního roku už pak nejsou vybírány žádné další peníze na autobusy, vstupenky atd.) O vyúčtování jsou rodiče informováni na schůzce MŠ a Klubu.

Výše příspěvku do Klubu rodičů pro rok 2018/2019 je 400,-Kč za dítě a pololetí a  200,-Kč za každé další dítě a pololetí.

Příspěvek se platí 2x ročně – na začátku roku (nejpozději do konce října) a v pololetí. Lze zaplatit i obě platby najednou – rodiče v tom případě na platbu v pololetí už nemusejí myslet.

Číslo účtu u Fio banky: 2401038957/2010

Pro identifikaci platby uveďte do zprávy pro příjemce jméno dítěte a školní rok (např. Jan Novák 2018/2019). V případě sourozenců uveďte obě jména (Jan, Jana Novákovi 2018/2019).

V žádném případě neuvádějte osobní (citlivé) údaje (r.č. či datum narození).

Odkaz na transparentní účet naleznete po přihlášení do systému www.nasems.cz pod odkazem „Akce“.

Aktuality klubu rodičů

Milí rodiče,
Klub rodičů bude využívat pro sdělování informací nástěnku ve facebookové skupině MŠ Štefcova- ZŠ a MŠ Úprkova, HK viz link ZDE

Ti, kteří nemají Facebook se mohou po kliknutí na link do skupiny podívat. Informace o aktivitách Klubu bude Klub i nadále zasílat na Vaše e-maily. Věříme, že tento komunikační kanál urychlí komunikaci aspoň pro většinu z Vás.

mailová adresa klubu pro komunikaci, klubmonte@seznam.cz

Plán akcí klubu rodičů

2018/2019

Říjen / Listopadsvezení na oslících, lampionový průvod
Prosinecbruslení
Ledenbruslení
Únorbruslení
Březenbazén Všestary
Dubensvezení na oslících
Květenpiknik na Biřičce
Červenlanový park

Termíny akcí jsou pouze orientační, budou upřesněny v záložce Aktuality a rozeslány e-mailem.

Zápisy z jednání rady klubu

Zápis z 13. 2. 2018

Zápis z 13. 2. 2018

Zápis z 26. 9. 2017

Zápis z 26. 9. 2017

Zápis z 23. 5. 2017

Zápis z 23. 5. 2017

Zápis z 7. 3. 2017

Zápis z 7. 3. 2017

Zápis z 4. 10. 2016

Zápis z 4. 10. 2016

Zápis z 18. 5. 2016

Zápis z 18. 5. 2016

Zápis z 2. 3. 2016

Zápis z 2. 3. 2016

Zápis z 7. 10. 2015

Zápis z 7. 10. 2015

Zápis z 25. 9. 2014

Zápis z 25. 9. 2014

Zápis z 17. 10. 2013

Zápis z 17. 10. 2013

Zápis z 23. 10. 2012

Zápis z 23. 10. 2012

Zápis z 6. 4. 2012

Zápis z 6. 4. 2012