Školská rada

Členové

Školská rada pro školní rok 2023/2024 pracuje ve složení:

Zástupci Magistrátu města Hradec Králové

Mgr. Martin HanousekMartin.Hanousek@mmhk.cz
Bc. Alica KynčlováAlica.Kynclova@mmhk.cz

Zástupci rodičů:

Ing. Pavel Bartoš, Ph.D.pavel@bartosovi.cz
Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.jiri.beran@vakcinace.cz

Zástupci školy:

Mgr. Medková Blankamedkova@zsuprkova.cz
Mgr. Chroboková Dagmarchrobokova@zsuprkova.cz

Zápisy ze schůzek školské rady

18. 10. 200727. 3. 200826. 6. 200823. 10. 2008
29. 1. 20092. 4. 200918. 6. 200910. 9. 2009
22. 2. 201020. 5. 201030. 9. 20103. 2. 2011
7. 4. 201114. 10. 20119. 2. 201231. 5. 2012
11. 10. 201214. 3. 20133. 10. 20133. 4. 2014
25. 9. 201419. 3. 201527. 5. 201517. 9. 2015
10. 3. 201613. 10. 201616. 3. 201712. 10. 2017
15. 3. 201811. 10. 201811. 4. 20193. 10. 2019
8. 10. 20202. 3. 202121. 10. 20213. 3. 2022
20. 10. 20222. 3. 202330. 10. 202307. 03. 2024

Další informace

Výsledky voleb zákonných zástupců žáků do Školské rady ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Úprkova 1 ze dne 24.11.2017

Výsledky voleb pedagogických pracovníků do Školské rady ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Úprkova 1 ze dne 7.11.2017

Výsledky dotazníku – školní jídelna 2011

Jednací řád

Jednací řád školské rady při Základní škole a Mateřské škole, Hradec Králové, Úprkova 1

Čl. 1

Školská rada vykonává své působnosti podle platných zákonů, zejména pak podle školského zákona v jeho platném znění. Školská rada:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Čl. 2

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

Termíny zasedání se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem. Termín zasedání školské rady může být stanoven buď na předchozím zasedání, nebo písemně či e-mailem na adresy (e-mailové adresy) členů rady s nejméně 14 denním předstihem a návrhem programu.

Čl. 3

První zasedání školské rady svolává ředitel školy, další zasedání svolává předseda. Není-li předseda zvolen, funkce předsedy zanikla nebo mu ve výkonu funkce dlouhodobě brání překážka, svolává zasedání školské rady místopředseda.

Požádá-li o svolání školské rady ředitel školy nebo nejméně dva členové školské rady, je předseda povinen svolat zasedání školské rady tak, aby se konalo do 30 dnů od obdržení žádosti. Součástí programu takto svolané školské rady musí být body, o jejichž projednání požádal ředitel školy či nejméně dva členové školské rady.

Podklady pro zasedání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Čl. 4

Školská rada jedná podle programu, jehož návrh předkládá předseda, případně místopředseda nebo ředitel školy, pokud je školská rada svolaná místopředsedou nebo ředitelem školy. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady, zákonných zástupců žáků, ředitele nebo pracovníků školy a zřizovatele školy.

Body programu, které nebyly uvedeny v pozvánce na zasedání školské rady, lze projednat jen, jsou-li přítomni všichni členové školské rady a všichni s projednáním těchto bodů souhlasí.

Čl. 5

Školská rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech členů při schvalování jednacího řádu a jeho změn. V ostatních případech se školská rada usnáší většinou přítomných členů.

Každý člen rady má jeden hlas.

Školská rada může přijímat usnesení i mimo své zasedání, a to s využitím elektronických komunikačních prostředků. V takovém případě předseda školské rady zašle všem členům školské rady na jejich e-mailovou adresu návrh usnesení, které má být přijato, včetně podkladů nezbytných k řádnému vyhodnocení návrhu usnesení; spolu s návrhem musí předseda upozornit členy školské rady, že lhůta pro vyjádření je 14 dnů. Každý člen školské rady odpoví do 14 dnů předsedovi školské rady na jeho e-mailovou adresu a v odpovědi výslovně uvede, zda hlasuje pro, proti, nebo zda se zdržuje hlasování. Nevyjádří-li se člen školské rady do 14 dnů ode dne rozeslání návrhu, platí, že hlasoval proti. Předseda školské rady do 3 týdnů od rozeslání návrhu usnesení oznámí všem členům školské rady na jejich e-mailovou adresu výsledek hlasování.

Čl. 6

O jednáních školské rady pořizuje zápis člen školské rady pověřený školskou radou. V tomto zápisu musí být uvedeny výsledky hlasování o jednotlivých bodech programu, včetně znění přijatých usnesení. Členové rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se hlasování zdrželi, mají právo požádat o to, aby byli v zápisu jmenovitě uvedeni.

Zápis o jednání školské rady podepisuje předseda a pověřený člen školské rady.

Čl. 7

Školská rada informuje o své činnosti zákonné zástupce žáků i další zájemce prostřednictvím webové stránky školy, na které jsou zveřejňovány zápisy ze zasedání školské rady.

O přijetí usnesení o schválení nebo neschválení dokumentů, jejichž schvalování je uloženo zákonem, školská rada neprodleně informuje zřizovatele školy a ředitele školy.

Čl. 8

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Čl. 9

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 15. 3. 2018