Zápis do MŠ

Doporučujeme vám využít Elektronický předzápis. Usnadní a urychlí vám podání Žádosti.  

Jak postupovat: 

 1. Zjistěte si svou spádovou mateřskou školu. Seznam spádových ulic všech mateřských škol naleznete na stránkách magistrátu města HK a na stránkách MŠ.  
 • Hlásit se můžete i do nespádové MŠ. Podejte si však dvě Žádosti. Jednu do vámi vybrané nespádové MŠ a druhou do své spádové MŠ. V nespádové MŠ bude Vaše dítě podle platných přijímacích kritérií zařazeno až za děti spádové, a nemusí být proto z důvodu kapacity školy přijato.
 • Pokud nemůžete použít Elektronický předzápis, využijte listinnou podobu žádosti. Žádost vytiskněte, vyplňte a podepište. Další postup je shodný. 
 • Vyberte preferovanou MŠ (MŠ Holubova, MŠ Štefcova 1125 /s prvky Montessori/). V případě většího zájmu o některé pracoviště bude postupováno v souladu s kritérii zveřejněné na webu školy, či na nástěnkách v MŠ. 
 • Vyplněnou žádost (vytištěnou z webových stránek školy či vytištěnou prostřednictvím elektronickéhopředzápisu) podepište. 

Přiložte k Žádosti povinné dokumenty: 

 • Potvrzení dětského lékaře (na zadní straně žádosti) o řádném očkování dítěte, případně, že je dítě proti nákaze imunní nebo že nemůže být očkováno z důvodu kontraindikace. Doporučujeme si návštěvu u lékaře předem domluvit telefonicky. Potvrzení o očkování nemusí předkládat zákonní zástupci dětí, které se do MŠ hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.  
 • Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte dokládá zákonný zástupce pouze tehdy, rozhodne-li se pro individuální vzdělávání svého dítěte (bez pravidelné docházky do MŠ). Pokud není oznámení doručeno společně s žádostí, je rodič povinen doručit oznámení do školy dostatečně a to nejpozději do 31. 5. 2024
 • Pokud má vaše dítě speciální vzdělávací potřeby a bylo již vyšetřeno v příslušném poradenském školském zařízení, můžete k Žádosti přiložit i toto Doporučení školského poradenského zařízení
 • Doručení Žádosti do MŠ: 

Spolu se svým dítětem, vyplněnou Žádostí, případně s přílohami, OP zákonného zástupce a rodným listem dítěte se dostavte ve dnech zápisu do MŠ Štefcova na adrese Štefcova 1125, Hradec Králové 

 • V pondělí  13.5.2024 v čase od 10:00 do11:30 hod a od 12:00 do 17:00 hod nebo
 • V úterý 14.5. 2024 v čase od 10:00 do 11:30 hod a od 12:00 do 15:00 hod

Rezervujte si den a čas samotného zápisu na webu elektronického předzápisu! 

 • Zákonní zástupci mohou po předchozí domluvě se zástupcem ředitele MŠ Danielou Kvapilovou   (kvapilova@zsuprkova.cz)  nahlédnout do spisu ve čtvrtek 23. 5. 2024 od 10:00 do 12:00 hod. 
 1. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce školy v pátek 3. 6. 2024. Rozhodnutí o nepřijetí budou předávána osobně 7.6.2024 8-11hod., zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou. 
 1. Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat v úterý 25. 6. 2024 od 16:00 hodin v MŠ HolubovaSchůzka se koná bez přítomnosti dětí! Účast na schůzce je nutná! Případnou nepřítomnost na schůzce omluvte emailem nebo telefonicky. Vše bude včas uveřejněno na webu školy. 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Oznámení o individuálním vzdělávání

Kritéria přijetí