Spolek rodičů

Informace o spolku rodičů

Stanovy spolku rodičů

Název spolku: Spolek přátel MŠ Holubova

Sídlo spolku: MŠ Holubova, Holubova 792, Hradec Králové, 500 09.

Spolek Přátel MŠ Holubova je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl. zák. č.89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Spolek Přátel MŠ Holubova je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu – účelu spolku.

Spolek byl zapsán u Krajského soudu v HK dne 3.3.2017.

IČO: 05790182
č.ú.: 2701178679/2010
v.s. – žádný
k.s. – žádný
zpráva pro příjemce: do zprávy pro majitele účtu napište jméno dítěte (bez v.s.) a školní rok (např. Novák-2017/2018). V případě sourozenců stačí poslat celkovou částku za obě děti (např. Novák Jan, Karel 2017/2018).

Spolkový příspěvek 700,-Kč/školní rok.

Odkaz na transparentní účet spolku naleznete v systému Naše MŠ či na požádání zašleme členům spolku.

Předmět činnosti, účel spolku:

  1. Hlavní činností Spolku je všestranná podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit MŠ Holubova (dále jen „MŠ“), která je součástí ZŠ Úprkova, dále organizace kulturních, společenských a sportovních aktivit na udržení a rozvoj vzdělávacího programu MŠ.
  2. V rámci plnění Spolek napomáhá při koordinaci a sjednocování výchovně-vzdělávacího působení MŠ a na rodiny dětí navštěvujících MŠ.
  3. Spolek usiluje o vytváření vhodných ekonomických, finančních, daňových, materiálních a legislativních podmínek, které směřují k podpoře a naplnění cílů Spolku.
  4. Spolek seznamuje vedení MŠ, rodiče a ostatní členy s náměty, připomínkami a stížnostmi členů Spolku a podílí se na jejich vyřizování.
  5. Spolek přispívá MŠ dobrovolnou pomocí svých členů materiálními a finančními prostředky a aktivně se podílí na zlepšování školního prostředí.
  6. Zisk z činnosti Spolku může být použit pouze k naplnění hlavní činnosti a účelu Spolku a na koupi potřebného vybavení MŠ.

Výbor Spolku přátel MŠ Holubova

Předseda výboru:

Jaroslav Kašpar (email: jarrra@gmail.com, tel. +420734872495)

Pokladník:

Mgr. Petra Chobotská (email: chobotska.petra@gmail.com, +420724770957)

Člen výboru:

Ing. Sylvie Lupoměská (email: sylvie.paikertova@email.cz, tel. 603413621)

Zápisy z členských schůzí spolku

Jsou dostupné v kanceláři vedoucího učitele MŠ Holubova.