Přijímací řízení na SŠ

Formulář pro vystavení přihlášky na střední školu

Pracovní uplatnění a přijímací řízení na SŠ

 • Žák podává přihlášku na střední školu do 1. března 2023.
 • Na školu s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022.
 • Přihláška bude vydána výchovnou poradkyní Blankou Medkovou na základě podkladů, které žák předloží na formuláři, kde jsou uvedeny osobní údaje a údaje o školách, kam se žák hlásí. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy lze podat dvě přihlášky. V době distanční výuky lze odeslat informace mailem medkova@zsuprkova.cz.
 • V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky.
 • Jednotné přijímací zkoušky se konají 13. a 14. dubna 2023 (čtyřleté obory),
 • 17. a 18. dubna 2023 (víceletá gymnázia). 
 • Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát (v loňském roce rozhodnutím vlády změněno pouze na jeden termín, k letošnímu roku žádné změny oficiálně vydány nebyly).
 • Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
 • Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 10. a 11. května 2023.
 • Informace o kritériích přijímacího řízení zveřejní ředitelé středních škol na svých webových stránkách do 31.1. 2023.
 • Pokud bude uchazeč přijat, musí svůj zájem o školu potvrdit předáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek bude předán zákonným zástupcům od výchovné poradkyně. Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání. Uchazeč může rovněž vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (umělecké školy a konzervatoře, gymnázia se sportovní přípravou).
 • Odvolací řízení – proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

Užitečné webové stránky