Přijímací řízení na SŠ

Formulář pro vystavení přihlášky na střední školu

Pracovní uplatnění a přijímací řízení na SŠ

 • Žák podává přihlášku na střední školu do 1. března 2021.
 • Na školu s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020.
 • Přihláška bude vydána výchovnou poradkyní Blankou Medkovou na základě podkladů, které žák předloží na formuláři, kde jsou uvedeny osobní údaje a údaje o školách, kam se žák hlásí. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy lze podat dvě přihlášky. V době distanční výuky lze odeslat informace mailem medkova@zsuprkova.cz.
 • V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky.
 • Jednotné přijímací zkoušky se konají 12. a 13. dubna 2021 (čtyřleté obory),
 • 14. a 15. dubna 2021 (víceletá gymnázia). V médiích se objevili informace o možných změnách. V případě změny vás budeme informovat.
 • Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát (v loňském roce rozhodnutím vlády změněno pouze na jeden termín, k letošnímu roku žádné změny oficiálně vydány nebyly).
 • Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
 • Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 12. a 13. května 2021.
 • V rámci přijímacího řízení může ředitel stanovit také konání školní přijímací zkoušky pro obory s maturitní zkouškou v období od 12. dubna do 28. dubna 2021 (ostatní obory od 22. dubna do 30. dubna 2021).
 • Informace o kritériích přijímacího řízení zveřejní ředitelé středních škol na svých webových stránkách do 31.1. 2021.
 • Pokud bude uchazeč přijat, musí svůj zájem o školu potvrdit předáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek bude předán zákonným zástupcům od výchovné poradkyně. Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání. Uchazeč může rovněž vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (umělecké školy a konzervatoře, gymnázia se sportovní přípravou).
 • Odvolací řízení – proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Konzultační hodiny výchovné poradkyně: každý čtvrtek 14:00-15:00 hod, popř. kdykoliv dle domluvy (medkova@zsuprkova.cz, tel. č. 604 287 276).

Užitečné webové stránky