Obecné informace ZŠ Úprkova

Mapa umístění ZŠ a MŠ Úprkova 1
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova1

Vize školy:

Naším cílem je co nejdéle prodloužit dobu, kdy dítě chodí do školy rádo. Vytvořit ve škole příjemné prostředí pro žáky, rodiče i zaměstnance školy. Navodit vzájemnou důvěru a nastavit žákům přiměřená pravidla. Využívat všech schopností dětí, především jejich přirozené zvídavosti a touhy po samostatnosti. Nastolit takový styl práce, který otevírá žákům prostor k individuálnímu způsobu osvojování učiva, což je motivuje a aktivuje. Ideálem by bylo dovést žáky k tomu, aby za určitých situací chápali učitele jako zkušenějšího člověka, u kterého hledají pomoc. Učitel tedy neusiluje o žáka, ale žák o učitele. Hlavním cílem vedení školy je spokojený žák, rodič i učitel v kulturním prostředí moderní školy.

Vzdělávání žáků

Vzdělávání žáků v ZŠ Úprkova probíhá dle školního vzdělávacího programu „Úprk do života“ s respektem k individuálním vzdělávacím potřebám každého dítěte. Škola se od roku 2013 intenzivně věnuje vzdělávání nadaných žáků i žáků s podpůrnými opatřeními. Od roku 1993 se profiluje v oblasti environmentální výchovy jako škola zaměřená na ekologickou výchovu. Ve školním roce 2011/2012 jsme získali první titul EKOŠKOLA.

Výuka probíhá v učebnách vybavených moderními technologiemi, které odpovídají potřebám současného vzdělávání. Při výuce využíváme tradiční i alternativní metody a formy výuky.

Předměty matematika a anglický jazyk jsou v 1. – 5. ročníku u talentovaných žáků vyučovány ve speciální skupině v rámci běžné výuky obou předmětů. Od 6. do 9. třídy mají žáci možnost jedenkrát týdně navštěvovat hodinu logické matematiky.

Žáci, u nichž se projevuje nadání v dalších předmětech, rozvíjí svůj potenciál v rámci spolupráce školy s Univerzitou Hradec Králové, účastní se olympiád a vědomostních soutěží.

Naše prvotní zkušenosti s podporou nadaných žáků se datují do školního roku 2013/2014, kdy jsme systematicky začali spolupracovat s Centrem nadání, následně s Mensou ČR. Ve školním roce 2017/2018 jsme zahájili intenzivní spolupráci v oblasti systematického a koncepčního vzdělávání a rozvoje intelektově nadaných žáků s nadačním fondem Qiido.

Kvalitu vzdělávání zajišťuje plně kvalifikovaný pedagogický sbor společně se speciálním pedagogem a školním etopedem.

Pro podporu zdravých vztahů a upevnění hodnot mají žáci a jejich třídní učitelé každý týden v rozvrhu zařazenou třídnickou hodinu.

Naši žáci se účastní:

 • olympiád napříč všemi předměty,
 • výtvarných, znalostních a sportovních soutěží,
 • ekologických projektů,
 • lyžařských výcviků a škol v přírodě,
 • exkurzí, divadelních přestavení a spousty dalších aktivit.

Akce pro žáky, budoucí žáky, rodiče i širokou veřejnost:

Pohádkový předškolák, Výstava domácích mazlíčků, Družinový trojboj, Táto, mámo, pojď si hrát, Burzy oblečení, Vánoční dílny s prodejní výstavou, Vánoční koncert, Úprk cup, Maškarní karneval, Noc s Andersenem, Školní ples, Dny otevřených dveří, Velikonoční dílny, Škola jinak, Obrázková zahrada, Turnaj v piškvorkách a další.

Od roku 2000 se nám podařilo realizovat:

 • Úplnou rekonstrukci hlavní budovy školy včetně sociálního zařízení, střechy, oken a fasády.
 • Na školním pozemku vzniklo certifikované workoutové hřiště.
 • Vybudovali jsme multimediální přírodopisnou pracovnu.
 • Vybudovali jsme novou PC pracovnu.
 • Proběhla přestavba školního hřiště.
 • Výměna oken v novém pavilonu školy a hlavní budově školy.
 • Z původní keramické dílny vznikla nová učebna.
 • Je vybudován bezbariérový přístup pro tělesně handicapované žáky.
 • Navýšena kapacita školy a školní družiny, vznikla nová oddělení ŠD.
 • Realizována přestavba sklepa, kde vznikla nová keramická dílna, modelářská dílna, prostory pro dílny v rámci předmětu pracovní činnosti, archiv a sklad učebnic.
 • Ve třídách jsou žákům k dispozici interaktivní tabule a dotykové obrazovky.
 • Téměř všechny učebny jsou vybaveny novým nábytkem.
 • Nabízíme široké spektrum zájmových kroužků.
 • Sbíráme: starý papír, baterie, kaštany a hliník.

Výhledy do budoucna:

 • Rozšířit systém péče o nadané žáky.
 • Hledat další finanční zdroje pro financování úprav venkovních prostor pro ŠD.
 • Hledat možnosti a zdroje přebudování půdních prostor školy na výtvarný ateliér, zázemí pro školní kapelu a pracovnu hudební výchovy.
 • Realizovat nástavbu pavilonu 2. stupně se specializovanými odbornými pracovnami.
 • V průběhu vzdělávání neustále zapojovat do výuky další moderní metody práce, které povedou žáky k umění komunikovat, naučí je lépe pracovat s textem, pracovat ve skupině a prezentovat vlastní práci. Více vést žáky ke kritickému a reálnému zhodnocení jejich práce a zformulování vlastního názoru.
 • Dbát na to, aby se učitelé vzdělávali nejen v rámci svého oboru, ale zejména v oblasti pedagogiky a psychologie.
 • Dodržovat aprobovanost učitelů pro první a druhý stupeň.
 • Hledat další možnosti autoevaluační činnosti, spolupracovat s jinými organizacemi.
 • Stále více využívat naučnou stezku Česká krajina.
 • Nadále úzce spolupracovat s Magistrátem města.

Získali jsme tato ocenění:

 • OCENĚNÍ za dlouhodobé úsilí a dosažené výsledky při začlenění ekologické výchovy do výuky a provozu školy – uděleno předsedou Senátu ČR a hejtmanem Královéhradeckého kraje.
 • M.R.K.E.V. ocenění za dlouhodobé úsilí a dosažené výsledky při začlenění ekologické výchovy do výuky a provozu školy.
 • Certifikát o účasti na Intenzivním semináři EAPEA 2003 Programu EU Sokrates.
 • SCIO – Zlatý certifikát.
 • Škola pro udržitelný rozvoj 1. stupně.
 • Ekoškola – první titul jsme získali ve školním roce 2012/2013 a již 3x jsme jej obhájili.
 • Etická škola – bronzový stupeň.
 • Zlatý Amos – Mgr. Václav Kuřík 2001
 • Pedagog roku: Mgr. Eva Kottová 2016, Mgr. Aleš Hladík 2018, Mgr. Jiří Varhaník 2020
 • FAMOS 2019 – Mgr. Jiří Varhaník

Projekty

Mezinárodní:

Německo – Školy za živé Labe (Aqua tempus),

Holandsko projekt TULIPÁN,

Polsko – Poznej svého souseda,

Německo – Umíme číst v krajině (Sever),

Mezinárodní projekt – Edison.

Ekologické:

EKOŠKOLA – stále trvá, Kyselé deště, Ozón, Les ve škole (TEREZA), Živá voda (Alcedo Vsetín), Adaptace sídel na změnu klimatu (Koniklec), Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti (TEREZA), Didaktika A (UHK).

Školní:

Den Země, Den vody, Světový den ochrany ŽP, Ukliďme svět, 2. světová válka, Den vzniku samostatné ČSR, 17. listopad, 1. světová válka, Den České státnosti, Karel IV., Jára Cimrman – český génius, 100 let Československa, Jan Ámos Komenský, prázdninové sportovní i jazykové příměstské tábory a další.

Další projekty:

Bezpečná třída ve spolupráci se školským poradenským pracovištěm Mozaika a dalšími organizacemi, které se zabývají péčí o děti.

Zapojili jsme se do spolupráce:

CPIV (Centrum podpory inkluzivního vzdělávání). S jejich podporou se nám povedlo zřídit funkci školního psychologa, který pravidelně docházel do školy a pracoval s žáky, pedagogy i rodiči (2009 – 2011).

MIŠ (minimalizace šikany) – proškolen celý pedagogický sbor.

Průběžně:

 • Pracujeme s nadanými žáky.
 • Připravujeme žáky k přijímacím zkouškám na střední školy.
 • Naši žáci jsou úspěšní při přijímání na SŠ a SOŠ.
 • Věnujeme pozornost žákům s ADHD (Attention deficit hyperaktivity disorder), žákům s VPÚ (vývojové poruchy učení) a dalším žákům s podpůrnými opatřeními.
 • Žáci pracují v moderní rekonstruované počítačové učebně a mohou využívat informační centrum s knihovnou a internetem.
 • Díky bezbariérovému přístupu do školy integrujeme handicapované žáky.
 • Máme vlastní edici školních sešitů.
 • Pravidelně vychází školní časopis.
 • V návaznosti na vzdělávací program MŠ Montessori začleňujeme do školní výuky spolupráci různých nesourodých věkových skupin žáků.
 • Pedagogové si v rámci celoživotního vzdělávání stále rozšiřují aprobace na Pedagogické fakultě v Hradci Králové i na ostatních univerzitách.
 • Organizujeme vzdělávací akce nejen pro žáky a pedagogy, ale i pro rodiče.
 • Pedagogický sbor tvoří mladý kolektiv učitelů, zhruba jedna třetina pedagogů jsou muži.
 • Realizujeme granty MŠMT, MŽP, KÚ Královéhradeckého kraje a MM HK. Prostřednictvím Střediska ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově jsme zapojeni do činnosti sdružení M.R.K.E.V.
 • Ve škole pracuje žákovský Ekoparlament.
 • Jsme hodnoceni jako škola dobré praxe.

Profil školy.

Počínaje rokem 1993 se škola profiluje v oblasti environmentální výchovy jako škola zaměřená na ekologickou výchovu. Jsme součástí sítě ekologicky orientovaných škol v ČR a členy KEV Praha (Klub ekologické výchovy). Spolupracujeme se středisky ekologické výchovy TEREZA Praha, SEVER Horní Maršov a Headec Králové, PALETA Pardubice.

Od roku 2013 se intenzivně věnujeme vzdělávání nadaných žáků.

Profilace školy je zohledněna i ve školním vzdělávacím programu „Úprk do života“.

Profil absolventa.

 • Po absolvování Základní školy v Úprkově ulici získá žák plnohodnotné a srovnatelné vzdělání s pozitivním vztahem k učení. Umí jednoduše komunikovat anglicky a německy, má základy pro následné soustavné celoživotní vzdělávání. Jeho vzdělání je navíc posíleno o ekologické vědomí. Dokáže se orientovat v problematice udržitelného rozvoje. Na základě těchto poznatků dokáže integrovat informace z více oborů.
 • V rámci realizace výuky dle ŠVP „Úprk do života“ získávají žáci veškeré kompetence vymezené v tomto školním dokumentu.

Nad rámec ŠVP se soustavně snažíme a klademe důraz na to, aby naši žáci měli:

 • Schopnost samostatného rozhodování a za svá rozhodnutí nesli plnou odpovědnost.
 • Uměli se orientovat v nových situacích.
 • Zdárně a bezkonfliktně uměli komunikovat se svým okolím a byli schopni pracovat v týmu.
 • Uměli řešit běžné životní i pracovní situace.
 • Byli schopni překonávat stres a předcházet agresivnímu jednání.
 • Domluvili se cizími jazyky.
 • Efektivně pracovali s informacemi a uměli používat výpočetní techniku.
 • Ochraňovali životní prostředí, své zdraví i zdraví ostatních.

Všeobecné informace o škole.

Škola byla založena v roce 1905. Od 1. 1. 2000 je škola právním subjektem jako příspěvková organizace. Součástí organizace jsou podle zřizovací listiny mimo základní školy ještě školní družina a školní výdejna. Od 1. 1. 2004 se stala další součástí základní školy i mateřská škola s alternativním programem Montessori. Od roku 2015 je součástí školy i MŠ Holubova, která sídlí v areálu školní zahrady.

Škola je tvořena čtyřmi budovami, kde jsou umístěny kmenové i odborné učebny a školní družina. Ke škole patří školní jídelna a tělocvičny s velkým vnějším areálem pro sport.

Součástí venkovního areálu je dendrologická naučná stezka „Česká krajina“. Zde na ploše zhruba 1000 m2 jsou pěstovány naše běžné dřeviny, stromy a keře. Dále pak zde lze nalézt ukázky různých ekosystémů jako je les, louka, mokřad, rybník a aridní stanoviště.

Škola je fakultní školou pro Univerzitu Hradec Králové, Pedagogickou fakultu.