Projekt Etická výchova

Rozvojový program MŠMT: Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013

Název projektu:

Koncepční zkvalitnění sociálního klimatu ve škole pomocí výuky Etické výchovy se zaměřením na posílení vzdělávacích a osobnostních kompetencí učitelů prostřednictvím akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pedagogický sbor ZŠ Úprkova v Hradci Králové v oblasti Etické výchovy akreditovanou vzdělávací institucí Etické fórum České republiky a inovace školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (Úprk do života) – začlenění témat etické výchovy do koncepce školy a do všech vzdělávacích oblastí v rozsahu 1. – 9.  ročník

Anotace:

Vzdělávací instituce Etické fórum díky finanční podpoře MŠMT proškolila ve školním roce 2013/2014 pedagogický sbor a vedení ZŠ a MŠ Úprkova.

Vzdělávání bylo rozděleno do jednotlivých seminářů, které vedly lektorky Jitka Macháčková a Radka Dojčánová.

Témata seminářů byla následují:

  • Emoce a škola
  • Motivace žáků
  • Spolupráce pedagoga s rodiči
  • Práce s odměnami a tresty ve škole
  • Bezpodmínečné přijetí žáka
  • Vyjadřování pozitivních očekávání.

Naše škola si klade za cíl vychovat člověka, který je pozitivní osobností ve smyslu jeho hodnotové orientace. Člověka, který dokáže mít úctu k ostatním lidem, úctu k životu i k prostředí, ve kterém žije.

Od školního roku 2010/2011 proto vyučujeme samostatný předmět Etická výchova. Obsah etické výchovy bychom rádi uplatnili napříč všemi předměty. I to je důvod, proč se od minulého školního roku staly nedílnou součástí rozvrhu každé třídy třídnické hodiny. Jejich cílem je vytvořit bezpečné prostředí třídy a následně i celé školy. Obsah předmětu etická výchova i třídnických hodin se nám jeví jako velmi kvalitní podklad pro systematické naplňování našeho cíle. Z našich žáků chceme vychovat osobnosti, které budou tvůrci kvalitní kultury, kultury lidských práv a sociálních hodnot.

Semináře Etického fóra daly našim pedagogům teoretický rámec pro výuku etické výchovy i pro vedení třídnických hodin. Pedagogové se seznámili s devíti stupni v přístupu k tomuto předmětu a načerpali mnoho konkrétních aktivit a námětů. Nechyběl ani cenný vlastní prožitek. 

Na základě konzultací s lektorkou Etického fóra jsme provedli inovaci Školního vzdělávacího programu.

Pro zkvalitnění práce pedagogů jsme zakoupili literaturu s obsahem etické výchovy, která je vhodná pro přímou práci se žáky v hodinách etické výchovy i v třídnických hodinách. Témata etické výchovy jsme začlenili do koncepce školy a do všech vzdělávacích oblastí v rozsahu 1. – 9.  ročníku.